fbpx 18. Oптимизация на организационна структура за управление и контрол по спазването на държавните образователни стандарти. Оптимално функциониране на работни групи, постоянни и временни комисии. Изисквания към работни групи и комисии. | Образователни инструменти.

18. Oптимизация на организационна структура за управление и контрол по спазването на държавните образователни стандарти. Оптимално функциониране на работни групи, постоянни и временни комисии. Изисквания към работни групи и комисии.

Обучение с присъждане на сертификат.
Обучението е практически насочено.  

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

"Oптимизация на организационна структура за управление и контрол по спазването на държавните образователни стандарти. Оптимално функциониране на работни групи, постоянни и временни комисии. Изисквания към работни групи и комисии."

Кратко описание

Програмата включва последователност и инструменти за изграждане на управленски компетентности, изграждане на умения за планиране, организиране и контрол.. Разгледани са следните модулни форми: Контекст на институцията. Специфика при определяне на рискови параметри. Обективно определяна на възможности, тежести и влияния.; Инструменти за постигане на резултатността и поставените цели по качество.; Ефективност на квалификационната политика и прилагането на политика за професионалното и личностно израстване на екипите.; Оптимизация на процеси. Форми за намаляване на административната тежест. Адаптирани форми за управление.; Оптимално функциониране на работни групи, постоянни и временни комисии. Изисквания. Ефективност при работа на педагогически съвет.; Форми за взаимодействие между отделните звена, работни групи, комисии и управленския състав. Ефективност при управление структурите. Управление на информационните потоци.; Отчетност. Оптимизация на административната тежест.; Форми за подобряване на работата. Мерки по качеството. Актуализация на документални бази и стратегически документи на база идентифицирани несъответствия. Форми по обезпечаване на атестацията. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Сходни обучения