fbpx 19. Cистема за управление на знанието. Стратегии за иновации. Ефективно управление. Модернизиране. Стратегическо и оперативно планиране на институционална политика в контекста на по – широка рамка на социоикономическата и културна среда. | Образователни инструменти.

19. Cистема за управление на знанието. Стратегии за иновации. Ефективно управление. Модернизиране. Стратегическо и оперативно планиране на институционална политика в контекста на по – широка рамка на социоикономическата и културна среда.

Обучение с присъждане на  сертификат. 
Обучението е практически насочено.  

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

"Cистема за управление на знанието. Стратегии за иновации. Ефективно управление. Модернизиране. Стратегическо и оперативно планиране на институционална политика в контекста на по – широка рамка на социоикономическата и културна среда."

Кратко описание

Програмата включва последователност и инструменти за изграждане на управленски компетентности, изграждане на административна и правна култура. Разгледани са: Определяне контекст на институцията и прилагане на изискването за актуализация на контекста за избор на иновативни практики и подходи; Стратегическо и оперативно планиране. Иновации и добро управление; Разпределяне на отговорностите и прилагане на координационни и субординационни рамки за гарантиране на устойчивост и ефективно управление; Изграждане на институционална политика в контекста на по – широка рамка на социоикономическата и културна среда. Изграждане на ефективни политики по специфика на среда.; Форми за синергизиране на иновативни и прилагани до момента управленски модели, за достигане на висока резултатност. Добри практики за ефективно управление, според контекста. Адаптирани форми за управление.;Модернизиране и устойчивост при управление. Управление на промяна. Управление на знанието.;Набиране на доказателствен материал за обезпечаване изискването „ефективно управление“, при прилагане на иновативни политики за управление в динамична среда и според контекста на институцията. Изисквания към актуализация, прилагане на подобрения и отчетност на системата за управление. Отчетност на иновативна образователна институция. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати.

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.