fbpx АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ /ДОКУМЕНТ – ОПИСАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕН НА БАЗА ПРОВЕДЕНА САМООЦЕНКА/ | Образователни инструменти.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ /ДОКУМЕНТ – ОПИСАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕН НА БАЗА ПРОВЕДЕНА САМООЦЕНКА/

Здравейте,

Последните дни получих множество запитвания как трябва да изглежда един анализ, към доклада за самооценка. Прилагам рамка, по която можете да направите собствените си анализи. Като част от документа, съм приложила и формули за оценка на среда. Това са формулите, които Фондация „Качество в образованието“ е извела за реална оценка на средата и разработва методика за прилагането им от 2017г. Формулите са изведени от мен (инж. Калина Христова) и проверени от нашия колега, математик, Тодор Костадинов, който за съжаление, през февруари 2022г. не можа да се пребори с Ковид – 19 и ни напусна. На база на тях, нашия екип дава становище по отношение оценка на средата на дадена образователна институция. Споделяме ги с Вас, за да помогнем на директорите на образователните институции и съответно на Комисиите по качество. Изглеждат сложни, но не е толкова сложно за проследяване, особено за колегите математици. Можете да приложите тези формули, или да изградите свои рамки за оценка, но се спазва изискване за логическа връзка между параметрите.

Трудността при оценка на средата и изграждането на анализ, който реално да отразява нивото на качество в дадена образователна институция, идва от факта, че самите учители, които са членове на Комисията по качество, нямат достатъчно знания относно изискванията и последователността при управление на процесите. Основен проблем е липсата на логическата рамка при изграждане на системата за управление на качество в институциите и документите се разглеждат „на парче“, не като обща структура. Политиката по качество се изгражда по специфика на среда и специфика на функциониране.
Документът описан по – долу, е част от базовата документация, която се предоставя на  образователните институции, с които работим. Разбира се, това е пример на документа, като за реалното му интегриране в общата документална база на училището или детската градина, изисква приложимост по специфика на среда и оптимизирана документална база.
Надявам се да бъда полезна. Ако имате въпроси относно внедряване на политиката по качество, прилагане на този документ в системата или други въпроси свързани със системата по управление за Вашата образователна институция, можете да се свържете с нас.

Поздрави,
инж. Калина Христова
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167
 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015
ID:  Име образователна институция
Версия 02/ 30.09.2020 АНАЛИЗ ОПИСАНИЕ Код в СУК:  ОД_НС_07_10
Изменение от Версия 01/ 30.09.2016 Лист: 1/3
Система за управление на качеството, в съответствие с ISO 9001:2015 и ЗПУО, по рамка описана в ISBN 978-619-7244-09-0

 
АНАЛИЗ ОПИСАНИЕ
Документът се попълва от комисия „Наблюдение, измерване, анализ“ и/или от определения със заповед аналитик, към Комисията по качество.
Анализът на резултатите е неразделна част от Годишния доклад за самооценка на образователната институция и е обект на проследимост, за гарантиране на качеството в образователната институция.
Номер Регистър „Вътрешна кореспонденция“
______________ако е приложимо____________
 

Директор: Секретар по КК Главен аналитик: Членове на комисия:
Име:
 
Име: Име: Име:
       
Подпис:
 
Подпис: Подпис: Подпис:

 
1. Обхват / ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ/, образователна институция, по смисъла на ЗПУО. Данните са определени на база проведена  самооценка и докладни форми на  комисии, функциониращи на територията на образователната институция, работни групи, педагогическите специалисти. Данните са обобщени от Комисия по качеството, за текуща година. Анализът е изготвен на база обща оценка на среда на образователната институция. Анализирането в процеса на управление на качеството, се основава на информация за: потребностите и очакванията на участниците в образователния процес и на други заинтересовани страни; образователната среда; резултатите от работата на образователната институция; идентифицирани рискове.

2. Направления Приложена е координационна и субординационна рамка, регламентирана по специфика на среда и специфика на функциониране, с описание в документална форма „Организационната структура“.

3. Скала за оценка по дейността: Стойностите по години, се прилагат като средно аритметичен формат, по степен за съответствие обобщено за периода. При нулева година, се прилагат всички параметри, без да се причисляват към базата за измерване нулевата година и не се прилагат към данните приравнени по средно аритметична база.
Скалите са както следва:
100 точки отговарят на 100%
0% до 44% - липсват данни/недостатъчност на данни – изключително незадоволително изпълнение
45%- 65% - ниска резултатност
66% - 85% - средна резултатност
86% - 100% - висока резултатност / изключителни постижения/ устойчива резултатност

4. Индикатори за оценка: индикаторите са заложени в годишния план за дейността в отделна колона Следят се за съответствие следните изисквания:
Да е спазен срока
Да има налична доказателствена форма
Да има приложена анкета за удовлетвореност и/ или събрана обратна връзка.
Индикаторите се залагат на база Стратегия за развитие, определена по параметри заложени в Национална стратегия за развитие от директора и/или оторизирано със заповед лице.
 
5. Анализ по заложени параметри в системата за управление на качеството  

Анализ постигнати цели по заложен Годишен план за дейността за текущ период. На база експертна оценка, се наблюдава възходяща градация по изпълнение. Пълно съответствие 100 %
Тук може да отчитаме кратките форми за анализ, с натрупване, за да имаме наблюдение върху предходен период
/Описание – кратко …… 1- ва година /Описание – кратко …… 2- ра година
/Описание – кратко …… 3- та година /Описание – кратко …… 4- та година
Анализ по постигнати цели, по заложена обща стратегическа рамка и рамка за устойчив растеж Пълно съответствие 100 %
/Описание – кратко …… 1- ва година /Описание – кратко …… 2- ра година
/Описание – кратко …… 3- та година /Описание – кратко …… 4- та година
Събрани и обобщени аналитични форми по Комисии/ Екипи Работни групи/ ЕКК Всички членове на екипа, комисии и работни групи са предоставили необходимата отчетност в направлението и са работили равно съотностимо. Пълно съответствие 100 %
/Описание – кратко …… 1- ва година /Описание – кратко …… 2- ра година
/Описание – кратко …… 3- та година /Описание – кратко …… 4- та година
Събрани и обобщени анализи по самооценка на педагогическите специалисти Всички членове на екипа, комисии и работни групи са предоставили необходимата аналитична форма, към отчетните си документи в направлението. Пълно съответствие 100 %
/Описание – кратко …… 1- ва година /Описание – кратко …… 2- ра година
/Описание – кратко …… 3- та година /Описание – кратко …… 4- та година
Анализ по изпълнение Комуникационната политика и работа със заинтересовани страни,  измерване удовлетвореност на заинтересованите на база среда и специфика на средата. Анализ по информиране, включване и удовлетвореност. /Описание – кратко …… Примерно:…Приложено е обследване по удовлетвореност по 12 въпроса, свързани с цялостната дейност, политики и изисквания за целия период. Наблюдава се градираща, възходяща скала по удовлетвореност. Налично е измерване по 4 контролни точки, като резултатите се анализират в кратки срокове. Следи се за несъответствия в динамика и с несъответствията се работи изключително превантивно.
Пълно съответствие 100 %
/Описание – кратко …… 1- ва година /Описание – кратко …… 2- ра година
/Описание – кратко …… 3- та година /Описание – кратко …… 4- та година
Анализ по специфика на среда и динамика на средата. Пълно съответствие 100 %
/Описание – кратко …… 1- ва година /Описание – кратко …… 2- ра година
/Описание – кратко …… 3- та година /Описание – кратко …… 4- та година
Анализ управление на рискови фактори влияещи на образователния процес и развитие на образователната институция в съответствие със стратегическа рамка и националните и международни изисквания за функциониране. Анализ по управление на риск в динамика Пълно съответствие 100 %
/Описание – кратко …… 1- ва година /Описание – кратко …… 2- ра година
/Описание – кратко …… 3- та година /Описание – кратко …… 4- та година
Анализ на база контролни точки, приложени за обследване и проследимост на целите заложени в Концепция за устойчиво развитие.
Контролни точки за обследване, свързани с измерване на изменение на устойчивостта са както следва: Изменение на среда; Изменение на коефициента на среда; Квалификация на педагогическия персонал; Управление на знанието; Управление на риск в динамика
 
На база експертна оценка, се наблюдава възходяща градация по изпълнение. Пълно съответствие 100 %
/Описание – кратко …… 1- ва година В началото на периода се приложи обследване по параметри заложени в съответствие със ЗПУО, с приложими ДОС. За целия стратегически период са проследявани всички параметри на база цели по качество, определени към системата по управление на качеството. Първата година са събирани данни, определени в заложените индикатори на рамката по обследване и Наръчника за провеждане на самооценка.
Общото наблюдение е, че има градираща, възходяща скала, в положителен аспект и се наблюдава оптимизиране на работата по всички направления, като стъпката на градация, не е с отчетен пик, а върви с плавна рамка. Анализа показва, че не се налага прилагане на управление в режим „критични“ и  „второстепенни рискове“.
 
/Описание – кратко …… 2- ра година
/Описание – кратко …… 3- та година /Описание – кратко …… 4- та година
 
 

 
6. РЕЗУЛТАТИ ПО ГОДИНИ НА БАЗА АНАЛИЗИ за предходен период по цели по качество и достигнати нива по изисквания за качество в образователната институция
 

ГОДИНА 0-20% До 30% До 40% До 50% До 60% До 70% До 80% До 90% До 100 %
2020/2021
 
            87% СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО 2020/21    
2021/ 2022               88% СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО 2021/22  
2022/2023                  
2023/2024                 100%
 

  7. Аналитични форми по контролни точки. Анализ по периоди / Пример за анализ на данни от 2016г./
Период 2016/2018 (Понеже 2016г. липсват данни за анализ – това е нулева година, анализът се прилага в края на 2018 година)
/ Описание по образователен процес и управление на институцията / кратко
Пример: В началото на периода, целия екип изпитва затруднения по организация и управление на документалните бази и проследяването на процесите чрез документ - оборот. Въпреки затрудненията е отчетено наличие на висока резултатност по всички направления, като са приложени коригиращи дейности на база изменение на закова рамка и прилагане на Наредба 13 и изискване по Регламент 279/2016. Отчетени са необходимости по разширяване на дейности по информираност на заинтересованите страни.
Период 2018/2019
/ Описание по образователен процес и управление на институцията / кратко
Пример: Отчетени са необходимости от провеждане на мероприятия по изграждане на звено свързано с изследователска дейност, за подобряване на усвояване на уменията в обучаемите.
Период 2019/2020
/ Описание по образователен процес и управление на институцията / кратко
Пример: Проведени проучвания на база възможности за функциониране на изследователското звено в по – широк спектър и с по практически приложими инструменти. За края на 4 годишния стратегически период, са отчетени високи нива на постигане на целите по качество и всички параметри заложени в нормативната база, като изискване от първостепенния разпоредител. В края на периода се отчита познаване на процедурите и целите по качество, като резултатността върви във възходяща градация, без пикове по параметри. Не са наблюдаване рискови фактори, водещо до изменение на данните и съмнения за достоверност. Параметрите по управление на среда и управление на риск са стабилни. Риск регистъра се поддържа в съответствие и самите изменения се управляват в динамична рамка. Стойностите на резултатите в раздел „Управление на институцията са стабилни и покриват 100% от изискуемите стойности на база индикативна рамка. Стойностите на резултатите в раздел „Образователен процес“  са стабилни и покриват 100% от изискуемите стойности на база индикативна рамка, определена на база специфика на среда. Приложени изменения за работа на база Ковид - 19
Период 2020/2021
На база измененията на работа в режим на Ковид се наблюдава леко занижаване на резултатите, повишаване на нивото на стрес при учителите и завишаване нивата на стрес при обучаемите. Приложените дейности постепенно подобряват работата. Изградената система за адаптация, дава положителни резултати и постепенно се реализират нива на комуникация и ниво на образователен процес, без кризата приложена от Ковид да влияе драстично върху достигането до качествена образователна услуга до обучаемите
 
Пример за обобщена таблица с данни, по стратегически период 2016/2020
Обикновено се залага анализ за 4 години 
 

Движение на стойности по години
/Точки по скала за съответствие, на база индикативна рамка/
/*Оценката е определена на база средно аритметична стойност, по всички раздели подлежащи на обследване при заложена рамка/
Раздел подлежащ на обследване при заложена рамка 2016/ 2017
нулева
2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 Степен на съответствие, в проценти, към края на стратегически период 2020г.
1.Цели по качество. 76 82 94 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
2.Индикатори на база система по качество и Стратегия за развитие. 78 81 97 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3. Констатации по раздели. Обща резултатност за 4 г. /средно аритметично по всички точки от 3.1 до 3.9/ - 84.40 88.60 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3.1 Предходен период. - 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3.2 Документация. 57 80 98 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3.3 Наблюдение, измерване, анализ. - 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3.4 Отговорност на ръководството. Изпълнение на план по „Образователно общуване“ и  „Образователен процес“ - 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3.5 Сигурност и безопасност. 100 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3.6 Текущи. Образователен процес покриване на изискванията по ДОС. 100 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3.7 Процеси. - 64 88 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3.8 Работа със заинтересовани страни. Комуникационна политика. Удовлетвореност на заинтересованите страни. - 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
3.9 Управление в дългосрочен план. Устойчивост.. - 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
4.Подлежащи на наблюдение на база ЗПУО, с приложими ДОС - 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
5.Международни стандарти 100 100 100 100 100 т. - 100%. Високо ниво.
6.Собствени критерии на институцията - 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
7.Работа на комисии 100 100 100 100 100 т. - 100%. Високо ниво.
8.Работа на работни групи/ ЕКК - 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
9.Констатации на база аналитични рамки за период, съотнесен към стратегия за развитие 2016/2020 0 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
10.Ефективност на самооценяването 0 100 100 100 Възходяща градация-100 т. - 100%. Високо ниво.
11. Ефективност от прилагани иновации и нови методически разработки 72 58 79 86 Забележка: Докато не се получи постоянна резултатност, не се въвежда нова иновация, защото има предпоставка за висока степен на риск, преминаващ към криза.
ОБЩА РЕЗУЛТАТНОСТ ЗА ГОДИНАТА СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО 2016 СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО 2017 СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО 2018 100  
 

 
Това е пример и рамка, с данни във възходяща крива.

8. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ФОРМИ ЗА ОБОБЩАВАНЕ НА АНАЛИТИЧНА ЧАСТ Приложени са следните доказателствени форми, за обобщаване на аналитична част:
/Пример/

 • Констативен протокол и доклад от работата на КК – 7 бр. (4 междинни и три годишни доклада); Констативните протоколи от работата на КК са ….бр. Констативните протоколи от проведени срещи на КК са 10 бр. Доклади на педагогическите специалисти … бр. (по 4/на човек, за целия стратегически период); Констативни протоколи (в едно с бланки и прилежащи документални регистрации за състояние и съответствие ….бр. приложени в Регистър „Вътрешна кореспонденция“
 • На база бланки дейности са приложени констативни протоколи …бр 
 • На база осъществени проверки по работата в направлението са приложени констативни протоколи …бр от заложена индикативна рамка Всичко от индикаторите, което Ви е налично, в брой!!! + допуска се и прибавяне на данни от КДД /Контролна дейност на директор… бр. протоколи
 • Доказателствени форми по самооценката са описани в Констативен протокол на Комисия по качеството за всяка една година – 1бр. на година.

  9. Заключение/констатации от проведения анализ на, база области и критерии:  

Констатация Съответствие в %
Приложена и функционира ефективна политика по управление на качеството. Пълно съответствие 100 %
Изградена е и функционира ефективно система за управление на качеството и документална система за самооценка. Изградена система на база определена координационна и субординационна рамка. Пълно съответствие 100 %
Попълнени и събрани истинни и достатъчни  доказателствени форми. Пригодност и адекватност на документацията. Пълно съответствие 100 %
Проведена самооценка по контролни точки, заложени в системата по качество. Пълно съответствие 100 %
Проведена самооценка на педагогически персонал. Пълно съответствие 100 %
Изградена система за управление на риск и работа с рискови и уязвими групи. Управление на риск в динамика. Осигурена безопасна среда - Пълно съответствие 100 % Пълно съответствие 100 % Работи се основно превантивно и за всяка година са включени дейности по превенция на възникване на рискови параметри, влияещи негативно върху системата. Ефективност на системата за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие 1). Създадена е система за интервенция и подкрепа при прояви на тормоз и насилие 2). Осъществяват се съвместни действия с външни специалисти на ниво образователна институция при прояви на тормоз и насилие. Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Ефективност на мерките за превенция 3). Идентифицират се деца/ученици, които са необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане. 4). Осъществява се подкрепа на деца/ученици в риск от отпадане и от уязвими групи. 5). Осъществява се подкрепа при прехода от детска градина към училище( или от образователна степен в по – горна образователна степен, както и при прехода между отделните етапи в т.ч. университет. 6). Целодневната организация на учебния ден в училище е ефективна. 7). Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система е ефективна. Има приложена ефективност на мерките за интервенция. 8). Работата с деца/ученици в риск от отпадане е ефективна. 9). Повишена е ангажираността на родителите за редовното посещаване на образователната институция от детето им. 10) Има ефективност на мерките за компенсиране (неприложимо за предучилищното образование). 11). В училище се реинтегрират ученици, отпаднали от училище. 12). Образователната институция осъществява обучение в различни форми при реинтегриране на ученици, отпаднали от училище. 13). Образователната институция осигурява условия за валидиране на резултати от ученето. 14) има приложена ефективност на взаимодействието между участниците в образователния процес за намаляване на отпадането от образователната система. 15). Броят на отсъствията на деца/ученици в риск от отпадане е намалял. 16). Повишени са образователните резултати на ученици в риск от отпадане 17). Делът на отпадналите от образователната институция е намалял. Пълно съответствие 100 %
Спазена е документална рамка, на база изисквания ЗПУО, с приложими ДОС. Пълно съответствие 100 %
Има осъществена политика за планиране, организиране и контрол на качеството. Пълно съответствие 100 %
Постигнати са резултати от напредъка на образователната институция заложен в стратегическата рамка по спазени изисквания на МОН. Пълно съответствие 100 %
Изпълнени са дейностите на база заложената Концепция за устойчиво развитие. Има приемственост в мерките по качество от стратегически период към следващ стратегически период. Пълно съответствие 100 %
Наблюдава се:
Развитие на институционалната култура в образователната институция и е изградена позитивна образователна среда. Благоприятна среда.
Съвместно договорените правила и ценности осигуряват позитивна дисциплина, споделени са и се спазват
В институцията се прилага Етичен кодекс на училищната общност
Училищният екип/екипът на детската градина има формирани умения за управление и справяне с конфликти
Прилага се система от дежурства, с цел поддържане на сигурна среда.
Обучаемите и учителите се поощряват с материални и морални награди
Учениците получават стипендии за постигнати образователни резултати
Наложените санкции на учениците са ефективни
Изградени са политики в образователната институция за развиване на социални и граждански компетентности
Формират се демократични ценности чрез дейности, съобразени с интересите, възрастта на обучаемите, средата и спецификата на образователната институция
Утвърдена е институционална политика, насочена към изграждане и поддържане на национални и колективни ценности, включително в интеркултурна среда
В образователната институция се реализират инициативи, подкрепящи спорта, здравето и опазването на околната среда
В образователната институция се организират и провеждат дейности, утвърждаващи правата на човека и развиващи социална чувствителност
В образователната институция се реализират събития за утвърждаване и популяризиране на училищни ценности и традиции
В образователната институция се реализират доброволчески инициативи
В образователната институция са установени демократични практики, свързани с младежко лидерство
Личности, завършили образователната институция и/или обществено изявени личности, са въвлечени активно в училищния живот/в живота на детската градина.
Пълно съответствие 100 %
Лидерство. Управление на процеси. Рамка за координация и субординация. Има изградена функционираща, оптимизирана и ясно проследима  координационна и субординационна рамка. Ефективно се прилага се процедура за управление на процеси и ясно са разпределени отговорностите. Осъществява се наблюдение, измерване и анализ през Контролна дейност на директор и одитни карти за вътрешно наблюдение на Комисия по качеството
Директорът стимулира израстването и изявата на други лидери в учителския екип.
Директорът стимулира иновациите и творчеството.
Директорът обединява и вдъхновява училищната общност.
Лидерство в училищната общност
Утвърждават се устойчиви политики за развитие на културата, структурите и са създадени условия за професионален диалог, сътрудничество и обмяна на знания.
Изградена е среда за обмен на добри практики
Директорът, като лидер обединява и вдъхновява образователната  общност.
Директорът оказва подкрепа за успешна промяна, стимулира иновациите и творчеството
Директорът създава условия за развитие на ръководни умения и лидерски компетентности сред педагогическите специалисти
Екипът на образователната институция е мотивиран и проявява активност за изпълнение на целите на институцията
Създадени са условия за действащи структури на ученическо самоуправление (Ученически съвет или други форми на ученическо представителство)
Съществува лидерство сред учениците и подкрепа на техните инициативи за развитие на образователната институция
Структурите на ученическото самоуправление развиват активна дейност и реализират инициативи
Директорът подкрепя инициативи, стимулира иновациите и творчеството.
 
Пълно съответствие 100 %
Наблюдава се ефективност на Процедура за координация и субординация.
Делегирани са отговорности по направления
Изградена е самостоятелна концепция за устойчиво развитие и изграждане на политики по специфика на среда
Изградена политика за прилагане на иновации.
Изградена общност и се работи в екип учители, родители, деца и външни звена, в благоприятна среда.
Пълно съответствие 100 %
Има изградена практика и политика за екипна работа в образователната институция. Развити са култура, структури и са създадени условия за професионален диалог и екипна работа между педагогическите специалисти
Педагогическите специалисти провеждат съвместни педагогически урочни единици.
В образователната институция се осъществява обмяна на добри практики.
В образователната институция съществува практика на „отворени врати“.
Взаимодействието между педагогическите специалисти и непедагогическия персонал е ефективно.
Пълно съответствие 100 %
Има принос на училищната общност, към развитието на институцията. Принос на Обществения съвет за развитието на образователната институция и за осъществяване на граждански контрол.
Принос на ученическото самоуправление и представителство за развитието на образователната институция.
Личности, завършили образователната институция, са въвлечени активно в живота на образователната институция.
Пълно съответствие 100 %
Управление на ресурси. Осигурено е финансиране на целите в Стратегията за развитие на образователната институция и в плана за изпълнението ѝ.
Планирани и реализирани са средства за подобряване на физическата среда
Осигурено е финансиране за съвременни дидактически средства (книги, помагала, пособия, съоръжения, техника, материали и др.)
Финансирани са дейности за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие.
Планираните и изразходваните годишни средства за квалификация на педагогическите специалисти осигуряват изпълнение на заложените цели и установените потребности.
Общественият съвет е съгласувал предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на образователната институция.
Има прозрачно управление на бюджета.
Утвърденият бюджет и отчетът за изпълнението му на образователната институция, прилагащи система на делегиран бюджет, са публикувани на интернет страницата (при липса на такава публикуването е на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет).
Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал са запознати с бюджета на образователната институция и с отчетите за неговото изпълнение.
Общественият съвет е дал становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.
Осигурени са допълнителни средства за развитието на образователната институция.
Пълно съответствие 100 %
Квалификационна политика. Отчита се Ефективност на квалификационната дейност и се увеличава резултатността на база проведената квалификационна дейност. Квалификацията на педагогическите специалисти съответства на политиките и приоритетите, определени в Стратегията за развитие на образователната институция и на установените потребности за професионално развитие. Проведената квалификация активно се прилага в работата на педагозите.
Педагогическите специалисти имат възможност за участие в международни и национални програми и проекти за професионално развитие.
Ежегодно се планира вътрешна квалификация. Планирана е и е реализирана квалификация на педагогическите специалисти, насочена към прилагане на ИКТ в образователния процес, ежегодна форма.
Планирана е и е реализирана квалификация на педагогическите специалисти, насочена към управление на риск в динамика, ежегодна форма. /Тук може да добавите персонални необходимости и какво сте си заложили в квалификация …
Вътрешно институционалната квалификация на педагогическите специалисти, през последната учебна година, е допринесла за професионалното им развитие.
Педагогическите специалисти прилагат в пряката си работа придобитите компетентности от квалификационната дейност.
Квалификационна дейност съответства на: Стратегията за развитие; годишните средства за квалификация; приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от МОН, възможностите за участие в международни и национални програми и проекти.
Отчетен е дела на педагогическите специалисти, участвали във: вътрешно институционална квалификация  през последната учебна година;  квалификационна дейност, извършена от външни организации през последната учебна година.
Квалификацията се оценява от учителите и директора, като съответстваща на  установените потребности за повишаване на квалификацията. Прилагани са придобитите компетентности от квалификацията в пряката работа.
Планираната квалификация на педагогическите специалисти, е пряко насочена към практическото приложение на ИКТ ресурси. Реализиране и резултати от квалификация на педагогическите специалисти, насочена към практическото приложение на ИКТ ресурси.
 
Оперативен мениджмънт
Осигурени са ресурси и подходяща работна среда за ефективно изпълнение на съответната длъжност.
Дейността на Педагогическия съвет допринася за постигане целите на институцията.
Директорът е осигурил ясни и прозрачни правила за координация и субординация.
Осъществява се системна контролна дейност и своевременна обратна връзка от ръководството на институцията.
Наблюдава се подобряване на резултатите, чрез осъществената контролна дейност.
В образователната институция се прилага система за заместване на отсъстващи учители.
В образователната институция са създадени условия за ефективно административно обслужване.
Контролната дейност води до максимално подобряване на резултатите. Има установени правила/ процедури; осигурява се заместване на отсъстващи учители над 75%. В образователната институция са създадени условия за ефективно административно обслужване.
Пълно съответствие 100 %
Ефективно работещи комисии. Пълно съответствие 100 %
Ефективност на Педагогическия съвет. Пълно съответствие 100 %
Ефективност и компетентност на Комисия по управление на качеството /Компетентност се доказва със сертификати и обучения на тема система по управление на качеството и Контролна дейност на директор Целта е да има достатъчен брой обучения на КК за годината/ Пълно съответствие 100 %
Управление и развитие на информационните канали. Информираност към всички заинтересовани лица по въпроси свързани със системата по управление.
Съществува ефективен начин за информиране. Има наличие на условия и ред за разпространение на информация в образователната институция, наличие на информационни материали в образователната институция с актуална информация.
Съществува ефективен начин за комуникация. Има наличие на възможност за онлайн комуникация в институцията, наличие на възможност за пряка комуникация (срещи, консултации и т.н.)
Пълно съответствие 100 %
Включване на екипите в управлението. Управление. Самоуправление. Автономност.
Директорът развива училищната автономия, като образователната институция определя дейността си в правилник в съответствие със спецификата на институцията. Образователната институция избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование, в т.ч. и прилагане на иновативни практики. Образователната институция има избрани  и са утвърдени свои символи и ритуали. Образователната институция определя профилите, професиите, учебните планове и учебните програми.
Отразена е напълно спецификата на институцията, в правилник за дейността.
В институцията са налични знаме, химн, значка, униформа, харта и др. символи; организират се ритуали, чествания, празници, традиции, церемонии, обичаи и др. Прилага се принципът на автономия по всички нормативно определени дейности.
Пълно съответствие 100 %
Осъществен е периодичен контрол за удовлетвореност на заинтересованите по отношение управлението на институцията. Пълно съответствие 100 %
Периодично се набират данни от предложения на заинтересованите лица, за подобряване работата в образователната институция и прилагане на политики. Пълно съответствие 100 %
Всяка година се прилагат мерки за подобряване на качеството на база проведен мониторинг, върху цялостната функционалност на системата. Пълно съответствие 100 %
Налична е обща резултатност, с приложени доклади от работа на комисии/екипи/ МО/ работни групи/ лица, на база проведена самооценка. Пълно съответствие 100 %
Има определена обща резултатност на база доклади от работата на педагогическите специалисти от проведена самооценка. Самооценката съответства на нормативната база и гарантира изпълнение на длъжностна характеристика на екипа. Пълно съответствие 100 %
Има изградена среда за документална обезпеченост на всяко едно направление и за проследяване на процесите. Пълно съответствие 100 %
Благоприятна образователна среда.
Има изградена благоприятна среда за ефективно прилагане на политики.
Изградена благоприятна среда за постигане оптимална култура на общуване, възможност за достигане на професионалните изяви, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване на ръководство и педагогическия персонал, усъвършенстване и израстване на обучаемите и всички заинтересовани страни на база специфика на средата и динамика на средата гарантирана и обезпечена документално от изградената система по управление на качеството. Мотивация. Директорът е ефективен лидер, признат в общността. Има изградена устойчива политика за привличане, мотивиране и задържане на педагогически специалисти в образователната институция. Директорът, като лидер, обединява и вдъхновява образователната  общност.  Прилагат се ясни и прозрачни правила и процедури за назначаване и освобождаване на педагогически специалисти. Директорът създава условия за подкрепа на педагогическите специалисти в професионалното им развитие. Прилага се наставничеството за мотивиране и подкрепа на педагогическите специалисти в професионалното им развитие. Разпределят се ясни отговорности и се делегират допълнителни правомощия на педагогическите специалисти за постигане целите на образователната институция. Разработени са показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти, съобразени със спецификата на образователната институция.  Прилагат се правила за поощряване и награждаване на педагогическите специалисти с морални и материални награди. Налични са ясни правила за изпълнение на задължения и отговорности на непедагогическия персонал, включително и за екипна дейност. Непедагогическите специалисти се поощряват и награждават с морални и материални награди. Планирана и реализирана е квалификация на непедагогическия персонал за ефективно изпълнение на задълженията. Директорът оказва подкрепа за успешна промяна, стимулира иновациите и творчеството. Директорът създава условия за развитие на ръководни умения и лидерски компетентности сред педагогическите специалисти. Екипът на образователната институция е мотивиран и проявява активност за изпълнение на целите на институцията. В образователната институция се осъществява обмяна на добри практики. В образователната институция съществува практика на „отворени врати“. Взаимодействието между педагогическите специалисти и непедагогическия персонал е ефективно. Прилагат се ясни и прозрачни правила и процедури за назначаване и освобождаване на педагогически специалисти. Директорът създава условия за подкрепа на педагогическите специалисти в професионалното им развитие. Прилага се наставничеството за мотивиране и подкрепа на педагогическите специалисти в професионалното им развитие. Разпределят се ясни отговорности и се делегират допълнителни правомощия на педагогическите специалисти за постигане целите на образователната институция. Разработени са показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти, съобразени със спецификата на образователната институция. Прилагат се правила за поощряване и награждаване на педагогическите специалисти с морални и материални награди. Прилагат се ясни и прозрачни правила и процедури за назначаване и освобождаване на непедагогическия персонал. Налични са ясни правила за изпълнение на задължения и отговорности на непедагогическия персонал, включително и за екипна дейност. Непедагогическите специалисти се поощряват и награждават с морални и материални награди. Планирана и реализирана е квалификация на непедагогическия персонал за ефективно изпълнение на задълженията.
Организирана и гарантирана е благоприятна социална среда за подкрепа и взаимодействие между участниците в образователния процес и заинтересованите страни. Има гарантирана среда за развиване на социални и граждански компетентности; отчетена е ефективност на взаимодействието между родителите и образователната институция. Наблюдава се завишаване на Активно популяризиране на образователната институция пред обществеността. Има гарантирана осигуреност по отношение на прозрачност и обективност на проследяване постиженията на обучаемите в образователната институция и процеса на оценяване в училище. Прилагат се разнообразни видове и форми за оценяване в училище; Има периодично и системно поощряване на напредъка на обучаемите. Оценяване на резултатите от обучението: Осигуряване на прозрачност и обективност на процеса на оценяване; Развитие на умения за самооценка на обучаемите; Отчетени са социализация и възпитание в процеса на обучението и социализация и възпитание в образователния процес; Поддържа се позитивна дисциплина, в която се формират и развиват не само социални  и граждански компетентности, но и надграждат знанията, като се спазват изискванията и рамките приложени от ЗПУО, с приложими ДОС. Управлението на средата в динамика, идентификацията на рискови параметри в динамика и изградената благоприятна среда създават условия за удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на обучаемите.
Пълно съответствие 100 %
Управление на физическа среда Безопасна и достъпна физическа среда.
Създадени са условия за равен достъп до образование за обучаемите, чрез осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда.
Прилага се ефективен пропускателен режим.
Осигурено е видеонаблюдение в сградата, на входа, в двора и в района на образователната институция.
Обучаемите имат достъп до здравен кабинет и здравно обслужване.
Класните стаи/занималните са безопасни.
Кабинетите са безопасни.
Работилниците/ лабораториите са безопасни.
Физкултурният салон е безопасен.
Спортните площадки/дворът са безопасни.
Осигурена е безопасност при работа в интернет.
Предприети са действия за обновяване, модернизиране и опазване на материалната база
Осигурен е безопасен транспорт с училищен автобус.
В общежитието към образователната институция се осигуряват условия за организиране и провеждане на самоподготовка, консултации по учебни предмети, индивидуална работа и занимания по интереси.
Функционална и модернизирана физическа среда
Класните стаи/занималните в образователната институция са оборудвани и се поддържат в съвременен и функционален вид.
Кабинетите са оборудвани и се поддържат в съвременен и функционален вид
работилниците/лабораториите са оборудвани и се поддържат в съвременен и функционален вид.
Физкултурният салон е функционален и модернизиран.
Спортните площадки/игрищата са функционални и модернизирани.
Помещенията за приготвяне на храна, за организиране на хранене и местата за хранене са обзаведени, оборудвани и поддържани.
Създадена е организация за ефективно ползване на местата за хранене и/или спалните помещения/кътове за отдих.
Отдихът и физическата активност са организирани в помещения, различни от тези за дейностите за самоподготовка при целодневна организация на учебния ден в училище.
Спалните помещения са обзаведени и поддържани.
Осигурен е достъп до функционална библиотека и/или обособени кътове за четене.
Сервизните помещения са обновени и поддържани.
Пълно съответствие 100 %
Управление и развитие на информационните и технологични ресурси. Целенасочено планиране и реализиране на дейности по въвеждане, поддържане и устойчиво използване на ИКТ ресурси в цялостната дейност на образователната институция Планирани са дейности за осигуряване на информационно-технологични ресурси в  цялостната дейност на институцията.
Осигурени са ИКТ за образователния процес.
Осигурени са ИКТ в административната дейност.
ИКТ се използват целесъобразно в административната дейност на образователната институция.
Прилага се целенасочено планиране и реализиране на дейности по въвеждане, поддържане и устойчиво използване на ИКТ ресурси в цялостната дейност на образователната институция, реализиране на дейности за осигуряване и ефективно въвеждане на ИКТ ресурси в цялостната дейност на образователната институция (в образователния процес  и в управлението на образователната институция) – планиране по делегирания бюджет;  участия в проекти и национални програми. Има активно включване на учениците и заинтересованите  страни в процеса по въвеждане, поддържане и използване на ИКТ ресурсите.
Пълно съответствие 100 %
Стратегия за развитие
Стратегията за развитие на образователната институция отразява спецификите на институцията и отчита влиянието на външната среда.
Стратегическото планиране се основава на анализ и при разработването на училищните политики, училищните учебни планове и др. се отчитат спецификите на образователната институция.
Целите са конкретни, измерими, постижими, реалистични и изпълними във времето. Дейностите в образователната институция, са в съответствие с визията, целите и ценностите.
Степен на включване на екипа в разработването на Стратегията за развитие и плановете за дейността на образователната институция.
Екипът на образователната институция споделя мисията и визията.  
Планът за действие към Стратегията за развитие на образователната институция съответства на целите и е заложено финансиране на дейностите.
Мерките за подобрение/актуализация на стратегията са определени съгласно отчета.
Екипът на образователната институция е включен в разработването на Стратегията за развитие на институцията и плана за изпълнението ѝ.
Заинтересованите страни споделят мисията и визията на образователната нституция. Наличие на PEST I SWAT анализ в Стратегия за развитие и описание на влияния и въздействия.
Наличие на план за действие и финансиране.
Мерките по качество от предходен период, са приложени в годишен план за дейността на текуща година.
Проведено проучване за предложения за актуализация на стратегията за развитие.
Проведена е оценка на състояние на средата в началото на всяка учебна година.
Наличие на идентифицирана мисия и визия в стратегия за развитие и мисията и визията е заложена в голяма част от информационните потоци към заинтересованите от страна на учители и служители визията.
Пълно съответствие 100 %
Политика за управление на ресурси. Достатъчност на ресурси (човешки, материални и финансови) за обезпечаване на Стратегия за развитие и обезпечаване на качествен образователен процес ОД_НС_09_02 Чек лист наличие ресурси по раздели. Има изградена политика по управление на ресурсите и привеждането им в съответствие според спецификата на среда и спецификата на функциониране като всички заинтересовани страни следят за подобряването и обезпечението на стратегическата рамка с достатъчност на ресурсите  Отчита се: Финансови ресурси: Целесъобразно управление на финансовите ресурси в съответствие със стратегията и плана за изпълнението ѝ.  Осигурено е финансиране  на заложените цели в стратегията за развитие на образователната институция. Осигурено е финансово стимулиране за  качество на изпълнението.
Материалните ресурси …..Има 100% достатъчност на материални ресурси за осъществяване на дейности и покриване на изискуемата по нормативна база резултатност.
Човешките ресурси…. Има наличие на ясни и прозрачни правила и процедури за назначаване и освобождаване на персонала.
Разработените показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти са съобразени със спецификата на образователната институция.
Приложени са резултати от вътрешно атестиране (самооценка) на педагогическите специалисти, по атестационна карта, като това е основание за прилагане на политики за поддържане на мотивационните канали, чрез поощряване и награждаване с морални и материални награди. Атестационните карти се съхраняват в трудовите досиета на педагогическите специалисти. Ефективно се прилага наставничеството.
Пълно съответствие 100 %
Изпълнение на дейности по заложен Годишен план към Стратегия за развитие със спазени срокове по зададени параметри. Пълно съответствие 100 %
Функционалност, приложимост и устойчивост. Спазен е план за постигане на устойчиви резултати и осъществяване на политиката, по определената Концепция за устойчиво развитие. Пълно съответствие 100 %
Събран достатъчен доказателствен материал по дейности към годишна стратегическа рамка вкл. док материал по резултатност / напредък, като високи нива на усвояване на учебния материал, грамоти, награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и др Пълно съответствие 100 %
Комуникационна политика Пълно съответствие 100 %
Изградени са канали за комуникация, база изисквания на Стратегия за развитие. Създадена е устойчива връзка с всички заинтересовани страни в комуникативния процес Съществува ефективен начин за комуникация Има наличие на възможност за онлайн комуникация в институцията. Има наличие на възможност за пряка комуникация (срещи, консултации и т.н.) Има приложен план за работа със заинтересованите лица. Пълно съответствие 100 %
Налична е достатъчна информираност на заинтересувани страни, по отношение образователни дейности, образователен процес, изисквания, норми, поведение, нормативна база, ресурсна обезпеченост. Съществува ефективен начин за информиране. Отчита се наличие на условия и ред за разпространение на информация в образователната институция и наличие на информационни материали в образователната институция с актуална информация. Пълно съответствие 100 %
Изградена и спазена комуникационен план и комуникационна политика, с план по предвидени дейности, по групи заинтересовани страни. Комуникационната политика е определена в началото на годината и т.н. Прилага се политика за публичност на дейността на образователната институция. Интернет страницата на институцията съдържа актуална информация. Реализират се дейности за популяризиране на образователната институция. Налични са информационни материали в образователната институция с актуално съдържание информация. Изпълнени са заложените дейности със заинтересовани страни. Наблюдава се ефективност при работа с  Обществен съвет, Родителски активи, местна общност, НПО и др. Пълно съответствие 100 %
Има периодично измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни, с приложен моментен анализ. Пълно съответствие 100 %
Публикувани са материали в интернет и средствата за масова информация – анализ свободна форма по  изпълнение на общия план за информираност Пълно съответствие 100 %
Изпълнение на план за информираност по отношение партньорски структури. Пълно съответствие 100 %
Изпълнение на план за информираност по отношение риск, кризи, промени. Пълно съответствие 100 %
Проведена информираност по отношение на самооценката. Пълно съответствие 100 %
Изпълнение на план в раздел информираност на заинтересованите страни за промени, предприети мерки и резултати. Пълно съответствие 100 %
Спазена е Социална и гражданска политика с изградено – доказана компетентност на управлението на образователната институция и възможността му да управлява процеси свързани с политиката. Изпълнен план за работа в направление политики и култура на поведение в и извън образователната институция. Пълно съответствие 100 %
Партньорства. Наличие на Изградени партньорски структури, наличие на партньорски организации и работа с тях Проактивност на директора. Установени са партньорства за постигане целите на институцията. Установените партньорства се развиват устойчиво. Настоятелството има принос за развитието на образователната институция. Установени партньорства със заинтересовани страни. Образователната институция създава и поддържа контакти със заинтересованите страни за подкрепата и изявата в областта на науката, културата, изкуството, спорта и др.
Взаимодействие с родителите. Създадени са условия за пряка комуникация (срещи, консултации и т.н.). Налични са възможности за комуникация  с родителите чрез технологиите. Осъществява се ефективна, своевременна комуникация между родителите и другите участници в образователния процес (директор, ученици, педагогически специалисти). Родителите са привлечени в дейности на образователната институция. Осъществява се партньорство с родителите по превенция на насилието и тормоза
Пълно съответствие 100 %
Изпълнение на план за изграждане на нови партньорски структури заложен в комуникационната политика и стратегическа рамка. Пълно съответствие 100 %
Изпълнение на план за поддържане на досегашни партньорски структури заложен в комуникационната политика и стратегическа рамка. Пълно съответствие 100 %
Постигане на обществена подкрепа от бизнес структури, свързана с дейностите провеждани в образователната институция и компенсиране на ресурсна недостатъчност. Пълно съответствие 100 %
Отчетена достатъчна/ висока степен/ удовлетвореност от страна на партньорските организации и всички заинтересовани страни. Пълно съответствие 100 %
Ефективност на взаимодействието със заинтересованите страни.
Ефективност на партньорствата. Взаимодействието със заинтересованите страни допринася за повишаване качеството на образователния процес. Дейностите със заинтересованите страни създават условия за подкрепа на изявата в областта на науката, културата, изкуството, спорта и други. Създадени са условия за конструктивен  социален диалог. Установени са Резултати от партньорства със заинтересовани страни. Партньорствата допринасят за повишаване качеството на образователния процес.
Пълно съответствие 100 %
Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението Отчетени са: Ефективно планиране и структуриране на педагогическата ситуация/урока и производствената практика. Пълно съответствие 100 %
Наличности и съответствие на регистър „Вътрешна кореспонденция“. Регистърът се актуализира в динамика. Наличност и съответствие на: Протоколи за отнесеност по типове дейности и цели заложени в цели по качество, ЗПУО с прилежащи ДОС; Информационни работни карти; Бланки дейности; Констативни протоколи и оперативни документи, входяща информационна база и бланкови оперативни документи извън официалните входяща/изходяща кореспонденция, вътрешна кореспонденция и др., в съответствие със системата за управление на качеството. Пълно съответствие 100 %
Приложени моментни анализи по направления с определени контролни точки. Пълно съответствие 100 %
Приложен анализ от постигнати цели по заложен план за текущ период Пълно съответствие 100 %
Приложен анализ постигнати цели по заложена обща стратегическа рамка Пълно съответствие 100 %
Събрани и обобщени доклади, с приложени аналитични форми на Комисии/ Екипи Работни групи/ Методически обединения Пълно съответствие 100 %
Събрани и обобщени доклади, анализи и е проведена самооценка на педагогическите кадри Пълно съответствие 100 %
Наличен анализ по изпълнение на Комуникационна политика и работа със заинтересовани страни,  измерване удовлетвореност на заинтересованите на база среда и специфика на средата. Анализ по информиране, включване и удовлетвореност. Пълно съответствие 100 %
Наличен анализ по специфика на среда и динамика на средата. Пълно съответствие 100 %
Наличен анализ управление на рискови фактори влияещи на образователния процес и развитие на образователната институция в съответствие със стратегическа рамка и националните и международни изисквания за функциониране. Анализ по управление на риск в динамика Пълно съответствие 100 %
Предложени са дейности в обобщена рамка, с обобщаване на мерки за подобряване на качеството Пълно съответствие 100 %
Проследяване на мерките по качество, в съответствие с изискванията за постигане на цели. Идентификация на мерки във всяко едно направление. Пълно съответствие 100 %
Резултати на база заложени мерки и изисквания на база приложено изменение. Резултати от приложени действия за подобряване и отстраняване на несъответствия. Пълно съответствие 100 %
Резултати от осъществена подкрепа, вкл. от страна на непреки заинтересовани страни, за подобряване работата в образователната институция Пълно съответствие 100 %
Идентифицирани са потребностите на образователната институция за следващ период и са определени цели, ориентирани към непрекъснато развитие на педагозите, общността и управлението на институцията. Пълно съответствие 100 %
Актуализации. Осъществени са 100% от заложените документи за актуализация, за всяка година и за целия период, на база определените мерки по качество, изисквания за изменения за поддържане на системата в динамика, на база параметри и данни от предходен период. Пълно съответствие 100 %
Актуализация на Концепция за развитие, на база стратегия за развитие на всеки 4 годишен период. Има приложена приемственост на документацията и са създадени условия за устойчиво развитие на база Концепция за устойчиво развитие. Пълно съответствие 100 %
Актуализация на Стратегия за развитие и методи за пряка работа, водеща до устойчиви резултати и постигане целите по качество. Проведена е актуализация за всяка година на база изменения на изисквания на заинтересованите страни и цели по качеството и/или контекста на институцията… Пълно съответствие 100 %
Актуализация на документалната база и инструментариума за проследяване на процедурите по управление на качеството. Актуализация на документалните бази, в съответствие с избраните дейности по всички работни параметри, вкл. на работните групи и/или комисиите функциониращи на територията на образователната институция в едно с прилежащата им документация, правомощия и цел на функциониране. Има приложена ежегодна актуализация на документалните бази и инструментариума за проследяване на процедурите по управление на качеството и процесите свързани с управление на рисковите параметри и негативните влияния. Пълно съответствие 100 %
Актуализирани цели по качеството за всяка година Проведена е актуализация за всяка една година
100 % покриване на резултатността. Високо качество на проследяване изискванията на заинтересованите страни и приложенията за изменение на целите по качеството.
Пълно съответствие 100 %
Актуализациите са определени на база отчетните форми по всяко едно направление Всички актуализации са определени на база отчетните форми по всяко едно направление. Пълно съответствие 100 %
Актуализация по цели по качество. Пълно съответствие 100 %
Актуализация по контекст. Пълно съответствие 100 %
Актуализация по области и критерии. Пълно съответствие 100 %
Актуализация на скали за оценка. Пълно съответствие 100 %
Актуализация на индикаторите. Пълно съответствие 100 %
Актуализация на регистрите. Пълно съответствие 100 %
Актуализиран обхват по параметри за обследване и работа на работни групи, комисии и екипи. Пълно съответствие 100 %
Актуализирани изисквания на заинтересованите страни за всяка година. Пълно съответствие 100 %
Актуализация на предимства, уязвимости, заплахи, рискови параметри, с възможност за оценка на влияния и въздействия. Пълно съответствие 100 %
Актуализация на разпределението за определяне на отговорности + Наличие на Заповед за разпределяне на отговорности и всичко по процедурата за координация и субординация. Пълно съответствие 100 %
Актуализация на Стратегия за интегрирано развитие/комуникационна политика на база работата със заинтересованите страни. Пълно съответствие 100 %
Планиране. Приложено планово разпределение за всички дейности, комисии и екипи в началото на всяка година. Приложен ефективно план за координация и субординация. Директорът/Екипът планира отчитайки спецификите на образователната институция и потребностите на децата/ученици. Правилникът за дейността на образователната институция отразява спецификите на институцията. Директорът планира и организира дейността на Педагогическия съвет за постигане на целите на институцията. Директорът поставя ясни очаквания и цели. Пълно съответствие 100 %
Изпълнение на дейности. Изпълнени дейности на 100% на база Годишни планове за дейността. Включване на всички в изпълнение на дейностите от страна на педагогическите специалисте  е ____% . Приложен ефективно план за координация и субординация. Осъществява се управление на риск в динамика, основно превантивно.
Изградена е Процедура за заместване на отсъстващи учители. Налични са правила/процедури за осигуряване на заместващи учители.
Пълно съответствие 100 %
Изпълнение по длъжностна характеристика на педагогическия и непедагогическия персонал на база
КДД Директор
Пълно съответствие 100 %
Отчетност Приложени са анализ и обобщение 100% от заложените за обработка  доклади по направления. Осъществен анализ и са определени мерките по качество във всяко едно направление. Определени са коригиращите дейности по несъответствия и необходимости. Определени са рискови параметри и са предвидени дейности за намаляване степента на риск. В раздел „Риск“, се работи основно превантивно. Пълно съответствие 100 %
Определена е процедура по прилагане на Контролната дейност на директора и заместник–директорите. Контролна дейност на директор и обобщени наблюдения на КК на база обратна връзка от заинтересованите страни. Лицата подлежащи на КДД са информирани относно съдържание и изисквания в бъдещ период по констатациите в КДД. Всички заинтересовани лица, са запознати с План за КДД.
За февруари е приложен междинен, а за юни окончателен доклад във всяко едно направление. В образователната институция се прилагат ясни и ефективни правила, процедури и инструменти за осъществяване на контролна дейност с цел развитие на институцията. Екипът на образователната институция е запознат с целите, правилата, процедурите и инструментите за контролната дейност. След осъществения контрол педагогическите специалисти и непедагогическият персонал получават обратна връзка и насоки за подобрение.
Пълно съответствие 100 %
Изпълнение по усвояване на знания и умения в деца/ученици. Ефективност на образователния процес.
Отчита се завишаване на уменията за учене в децата/ учениците; Използват се подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване; Използват се  подходящи и разнообразни методи, подходи,  техники и технологии на педагогическо взаимодействие /преподаване;
Учителите демонстрират професионално поведение; Прилага се индивидуален подход; Развират се в децата/учениците умения за работа в екип; Създадена е система и планирано се прилага екипна работа на педагогически специалисти по предмети/направления и обмяна на добри практики; Наблюдава се активно участие на децата/учениците в процеса на обучението; Наблюдава се ефективност на целодневната организация на учебния ден (за начални и основни училища) Заложената рамка за обвързаност по избора на дейностите по интереси с интересите и потребностите на децата и учениците води до завишаване на резултатите.
По Управление на група / клас, има отчетено поддържане на позитивна дисциплина; Учителите демонстрира професионално поведение; Отчита се завишаване на ниво усвоени умения за учене, развиване на умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване , Развиване на умения у децата/учениците за работа в екип
Има изградена система за ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения (само за предучилищно образование) Осигурява се обща и допълнителна  подкрепа. Прилага се Подкрепа за личностно развитие и се работи превантивно по отпадане от системата
Осъществено е проследяване на напредъка на децата/учениците и оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности у децата/учениците;
Пълно съответствие 100 %

Всички заложени параметри по ЗПУО, с приложими ДОС са с високо ниво на покриване на резултатност.   Наблюдава се възходяща градация достигаща в постоянни стойности отговарящи на 100 т. - 100%. През последните 2 години Високо ниво на качество. Има допустимост за прилагане на иновация. /При променливи стойности на кривата не се прилага иновация, заради възможността да възникне риск, преминаващ в криза. За да се внедри иновация, изискването е поне 2 години да има постоянни измерени стойности над 86%, приложени, като отражение на резултатността./  Изпълнени са дейности по стратегическа рамка. Налични са/ Не са налични пълен пакет доказателствени форми в съответствие с индикативната рамка.  Показателите по всеки критерий, са определени на база количествени и качествени измерители и отразяват равнището на достоверност на данните. Отчетена е обща резултатност по направления:
 
В област и направление „Управление на институцията“ – резултатността е 100 точки, отговарящи на 100% – високо ниво на качество. Устойчива резултатност.
В област „Образователен процес“, резултатността е 100 точки, отговарящи на 100%– високо ниво на качество. Устойчива резултатност.
 В област „Образователна/Институционална среда“, резултатността е 100 точки, отговарящи на 100%– високо ниво на качество. Устойчива резултатност.
 
Обобщение по области: Възходяща аналитична крива и налични данни за достигане на високо ниво и висока ефективност на покриване на резултатност. Постигнати са целите по качество. Постигат се резултати над средните за страната. При завършване учениците са изключително добре подготвени за следващата образователна степен. Не са установени слабости и негативни рискови влияния.  Практиката отговаря изцяло на стандартите. Покрити нива по категория във висока степен. Достигнати цели и висока оценка на въздействие. Отчетена е възходяща аналитична крива и налични данни за висока управленска компетентност. Добро/Отлично/Изключително  функциониране на организационна структура по отношение управление на процеси. Високи нива на резултатност по отношение на образователно – възпитателния процес. Изисква се поддържаща форма на прилагане на дейности и проследяване на параметри. Високо ниво при работа със заинтересовани страни. Високи степени на удовлетвореност на заинтересованите страни. Пълна удовлетвореност на заинтересованите страни. Изградени са и функционират ефективно установените канали за комуникация. Осъществени са достатъчен брой взаимодействия. Има данни за гарантиране на резултатност, постигане на устойчиви параметри и резултати по направления. Нормативните изисквания се познават и спазват по отношение на всички критерии и показатели. Постиженията по всеки от критериите и показателите значително надвишават изискванията. Поставят се и се постигат високи цели. Очакванията на заинтересованите страни се надвишават. Качеството на преподаване, учене и оценяване надвишава изискванията и очакванията. Обучаемите постигат резултати, надвишаващи средните за страната. Осигурена е безопасна и приобщаваща среда.
 
10. Предложения за бъдещи дейности, свързани с подобряване работата по направления  и параметри за достигане на устойчива резултатност: Във връзка с измерените резултати и направения анализ се предприемат действия и  прилага допустимост за поддържащи дейности в следващ период, както следва:

 • Да се продължи поддържането и управлението на качеството в образователната институция;
 • Да се продължи наблюдението върху работата на педагогическите специалисти по отношение съответствие на документацията и повишаване резултатността на обучаемите;
 • Да се продължи превантивната работа по отношение на риск и да се проследяват в гъвкава рамка, с по – висока честота негативните въздействия, с цел предотвратяване на рискови и негативни влияния водещи до невъзможност за постигане на целите по качество
 • Да се продължи работата по идентификация на рискови параметри и негативни влияния в динамика;
 • Да се продължи работа по наблюдение и анализ на провеждания образователен процес;
 • Да се продължи работа по квалификация на новоназначените специалисти, чрез обучение и вътрешни квалификационни форми;
 • Да се продължи работа по подобряване работата със заинтересовани страни, чрез увеличаване на взаимодействията с родителите, увеличаване броя на партньорските структури и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа с родителите;
 • Да се продължи работа дейността и работа по стратегическа рамка за достигане на устойчива резултатност във всяко едно направление.
 • Продължаване на работата във всяко едно направление и проследяване на изменения в системата  в динамика;
 • Да се продължи работата на научно – изследователското звено и научно – изследователска дейност
 • Да се продължи работата по изграждане на Информационната банка за съхранение на знанието, за гарантиране приемствеността на знанието в образователната институция.

 11. Становище по отношение оценка на среда, изменение на коефициента на среда и възможностите за прилагане на правила и политика по качеството в изпълнение на целите по качество, в образователната институция. /Това са формулите, които Фондация „Качество в образованието“ е извела за реална оценка на средата и разработва методика за прилагане от 2017г. Формулите са изведени от инж. Калина Христова и проверени от нашия колега, математик, Тодор Костадинов, който през февруари 2022г., за съжаление,  не можа да се пребори с Ковид – 19 и ни напусна. На база на тях, нашия екип дава становище по отношение оценка на средата на дадена образователна институция. Споделяме ги с Вас, за да помогнем на директорите на образователните институции и съответно на Комисиите по качество. Изглеждат сложни, но не е толкова сложно за проследяване, особено за колегите математици. Можете да приложите тези формули, или да изградите свои рамки за оценка, но се спазва изискване за проследимост на параметрите. Тези формули се въвеждат в Ексел и за всяка година се добавят само входните данни в таблицата. Аналитикът следи за изменение, като прави оценка на средата и дава становище по идентифицираните изменения, които влияят негативно, за постигане на целите по качество./
 
За оценка на състояние на средата имаме проследяване по следните параметри:
 
Кс – коефициент на среда
Кпi – коефициент промяната(влияние) на средата
Кs – коефициент устойчивост
П – противодействие (противодействието се регистрира със знак минус)
Рзп - Резултати в позитив над 86% - брой / средно аритметично в проценти %, но да го обърнем в дроб 86% =0.86
Вс - Влияние на среда

Вс = [(Vп + Vн)/ (Vн*Vп)] * Рзп 
Vн – честота на негативни влияния за период
Vп– честота на позитивни влияния за период  

Ос – Оценка на състояние на системата
 
Ос = { (Кс + Кпi + Кs)/3 * (Вс +П +Рзп)] *100
Kss – Коефициент на състояние на системата = (Кс + Кпi + Кs)/3
 
ако тук – (Вс +П +Рзп) стойността е в (-) имаме високо ниво на риск, лошо състояние на системата, лошо ниво на качество; ако клони към нула имаме слабо балансирана система, средно ниво на риск, ниско ниво на качество; ако е в стойност до 50 точки (50%) имаме средно ниво на състояние на системата и ниско качество; ако е от 50 до 80 (50% - 80%) точки имаме средно състояние на системата и задоволително ниво на качество и ако има от 80 до 100 т.(%) имаме добро състояние на системата и над 86% високо качество, много добро състояние на системата.
 
За всяка година и/или стратегически период, се определя Коефициент на среда, като се следи по следната формула:
 
Кс = Коефициента на среда е коефициента (+) повлиян от коефициента в (-), повлиян от неутралите
 
Коефициентите се разглеждат по отделно!
 
Коефициента среда= > се влияе от К (+)коеф. на положит. фактори -> К(-) отр. фактори -> К(0) неутрали
 
Всеки един елемент се дава стойност от 1 до 100 точки = 100% и се следи за изменение по степента на съответствие на параметрите по заложените параметри, даващи рамка за качество на образователната услуга.
 
Неутрали са лица, чиито отношение и действия нито влияят положително, нито отрицателно на системата. Неутралите са склонни лесно и бързо да преминат към негатив, ако не се работи ефективно с тях.
 
Анализира се по специфика на среда, като се следи за тежест на рискове и събитийност
 
К(-) = [(уязвимости + заплахи)/(уязвимости*заплахи)]*бр.деца в риск
К(+) = [(преимущества + устойчивост)/(прием ниво*устойчивост)]*бр.деца таланти и/или може да се сложи бр. висока резултатност в направление
К(0) = [(трайни неотрали + временно пасивни)/(трайни*временно)]*бр. неутрали
 
Неутралите са трудни за идентификация затова там може да се приложи брой идентифицирани незаинтересовани, като незаинтересовани и/или като брой лица нямащи мнение.
 
Устойчивост
Устойчивостта се проследява по контролни точки, които определят устойчивост на резултатите и се задават стойност на параметрите с от 1 до 100 точки отговарящи на 100% за ниво на устойчивост.
 
Формула за изчисляване на устойчивост:
 
У = Ks* (процент на параметри идентифицирани в състояние, с постоянна висока стойност на резултатността ____ резултат в %)
 
Кs– коефициент на устойчивост
Ks = [ [бр. параметри с растяща функция(стойност) + бр. параметри с намаляваща функция(стойност)] / [бр. параметри с растяща функция(стойност) * бр. параметри с намаляваща функция(стойност)] ]*бр. регистрирани нови параметри със стойности над 86%
 
Устойчивост имаме когато резултатите са в постоянно високи стойности над 86%, за период повече от 3 години
Системата гарантира У (устойчивост), при регистрирана постоянна, позиционирана във високите параметри стойности по кривата на изменение на резултатите в рамки над 86%
 
Противодействие
 
Има вътрешно и външно противодействие. За да има успех трябва да се комбинират както вътрешните, така и външните елементи за противодействие.
  
(П) Противодействието  /резултат в точки съотносими в проценти/
=
Способност за въвеждане на новости
+
Тежестта
+
Управление на обществото
 
Способност за въвеждане на новости плюс
 
За въвеждането на новости има 3 основни момента на трудност:

 • Значимост - да си заслужава да се занимаваме с тази новост;
 • Способност на човека да разкрие същността и представите пред останалите заинтересовани;
 • Заинтересовани среди - да повярват и подкрепят идеята.

 
Тежест на положителни нагласи = ∫(Причина +Следствие)  + Коефициент на средата в плюс
 
Тежест на отрицателни нагласи = ∫(Причина +Следствие)  + Коефициент на средата в минус
Тежест на неутрали = ∫(Причина +Следствие)  + Коефициент на средата в неутрали
  
С наближаване на опасността тежестта в (-) и (0) се увеличава.
 
Управление на обществото
=
 [Оо (Оптималното общество) + Оу (Обективни условия)]
*
 [Kп -коефициента на промяна ( примерен, т.к.всичко е динамично)]
 
              Оптималното общество
=
Вътрешната енергия на обществото в системата ( нейната активност )
+
Външен натиск (тук може да се добави и вътрешния натиск на екипа, от липса на осъзнатост по прилагане на политики) (стойност в минус)
 
Оптималното общество е идеалното общество за конкретна среда. Оптималното общество е в среда където, максимална част от обществото е открила максимума на своите предпочитания и надежди.
 
              Обективни процеси (условия) = Вътрешни процеси +Външни процеси
Процесите са променлива векторна величина. Могат да се измерват периодично и оформят като коефициент на влияние на средата.
 
Кпi = дивиденти / загуби - коефициент на промяна на средата, се определя, като се приемат примерно: базисно безопасна, малко опасна, опасна, много опасна среда, криза( 5 степени) и се определя стъпката на преминаване от една в друга среда. Примерно за среда касаеща усвояването на умения в учениците, коефициента на промяна е ≈ стойност 9 по скала 10. Всеки коефициент и всяка промяна имат обособени фактори на влияние и въздействие.
 
 

Данни по състояние на параметри и контролни точки за проследяване база регистрации по състояние за период Ks Kпi Ks Bc П Рзп Ос Мерки
/номер на документ/
      % % % т/%  
                 
2017/2018                
2018/2019                
2019/2020                
2020/2021                
2021/2022                
2022/2023                
…..                
Общо състояние за периода (препоръчително до 4 години назад, но е препоръчително това да се прилага от 2016 година)