fbpx Покана за работна среща - ноември 2019г. | Образователни инструменти.

Покана за работна среща - ноември 2019г.

ПОКАНА
Уважаеми Колеги,
 
Научно – изследователското звено към Фондация „Качество в образованието“ – „Институт по качество в образованието“ има  удоволствието да Ви покани от 18.11.2019г. до 21.11.2019г., в гр. Сандански, хотел „Св. Никола“ за участие в ежегодната работна среща/обучение, свързано с ефективно управление на качеството в образователните институции.
 
Включени са работни срещи на споделяне опит. Заложени са практически насочени обучения в три модула (с присъждане на три квалификационни кредита).  Разпределения по панели са предвидени, както следва:
18.11. – 19.11 – Модул „Въведение“ - първи панел;
19.11 – 20.11 – Модул „Устойчивост“ - първи панел;
20.11 - 21.11 – Модул „Ефективно управление“ - втори панел, за експерти.
Всеки участник сам избира темите, на кои дати и на кой от панелите да се включи.
 
(+) Бонус 

 • Сами ще можете да структурирате програмата и да изберете присъствените си сесии. Можете да присъствате в рамките на един, два, три или четири дни;
 • Ще изберете на кои работни среща за споделяне на добри практики да присъствате  и ще можете да съгласувате документацията си с други директори, комисии по качество и експерти в областта на управленския мениджмънт;
 • Ще бъдат представени етапите при разработване и управление на ключова документация, етапите за осъществяване на самооценката и изискванията по предстоящия външен одит (инспектиране/атестация);
 • Ще се запознаете с тънкостите и спецификата на управленския образователен мениджмънт;
 • Ще научите как да изградите своята документация по специфика на средата, как да управлявате в динамика, с приложена форма в съответствие с изискванията за качествен образователен продукт;
 • Ще участвате в работни групи по разработване на планове, констативни протоколи, анализи, отчети и доклади;
 • Ще можете да си набавите липсваща документация;
 • Управленският състав на институцията ще има възможност да се запознае с подходящите форми за набиране на доказателствен материал;
 • Ще се научите да управлявате ефективно експертни звена/комисии;
 • Ще се запознаете с изискванията, свързани с разпределението на отговорностите;
 • Ще се запознаете с възможностите системата да бъде управлявана при минимални рискове;
 • Ще се запознаете с начините за намаляване административната тежест;
 • Ще можете да получите безплатна консултация по специфика на среда и възможности за реакция при негативни въздействия от страна на заинтересованите страни по прилагане на политики.

ПРОГРАМА

1 ДЕН - ПОНЕДЕЛНИК – 18.11.2019 г.
Модул „Въведение“ (модул 1 - сесия за начинаещи)
/18.11 от 14 часа – 19.11.2019г. до 19 часа/
Тема: „Изисквания и управление на документация в съответствие със системата по качество.“ Модулът е структуриран за колеги, които сега внедряват системата по качество и искат да получат основни насоки за това какви са минималните изисквания, на които трябва да отговаря образователната институция при атестация/инспектиране, както и да изработят своята документация, в съответствие с изискванията.
 
14:00 – 15:30 - Изисквания към документация на образователни институции за покриване на параметрите за качество в институцията. Структура. Особености. Концепциите за управление на качеството и приложимостта им в образователната институция. /модул 1 - сесия за начинаещи/.
15:45 – 17:00 - Организация на доказателствения материал; Ефективно прилагане на система по качество в институционална среда; Ролята на педагога за изграждане на устойчив растеж.   /модул 1 - сесия за начинаещи/.
17:30 – 19:00 – Практически модул за консултация по структуриране на документация. /модул 1 - сесия за начинаещи/.
 
2 ДЕН – ВТОРНИК – 19. 11. 2019 г.
 
10:00 - 11:30 – Изисквания към директора за обезпечаване на качеството в образователните институции. Форми и модели за коригиращи действия. Мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата. /модул 1 - сесия за начинаещи/.
11:45 - 13:00 – Изработка на разпределяне на отговорности, план, график, доклади и основни документи в съответствие с изискванията по нормативна база и международните изисквания за качество. Практически модул. /модул 1 - сесия за начинаещи/.
Модул „Въведение“, за начинаещи, с включване на колеги от Модул „Устойчивост“,  - сесия за напреднали. /19.11 от 14 часа – 20.11.2019г. до 19 часа/ Тема: „Ефективност при работата на комисиите в образователните институции. Ролята на учителя, като член на комисия. Изисквания. Процеси. Отговорности. Документация. Атестация.“  Модулът е структуриран за колеги, които вече имат базисни знания по изграждане на системата по управление на качеството в образователни институции и желаят да надградят знания и умения по отношение управление на процеси, работа и специфика на управление на комисии и работни групи функциониращи на територията на образователната институция форми и техники за прилагане на оптимизирани форми за намаляване на бюрократична тежест върху учители и директори.
14:00 – 15:30 - Организация и работа на комисиите в образователната институция в съответствие със системата по качество. Изисквания към организация на работни групи и комисии. Устойчивост. Изисквания и организация на управление на процесите. /модул 1 - сесия за начинаещи и напреднали/.
15:45 – 17:00 - Комисиите като гарант за безопасни условия на труд, безопасна, устойчива среда и устойчиво управление. Измерване. Анализ. Функционалност, ефективност на комисиите в образователни институции. Оптимизирани модели на управление на качеството. Практически модул. /Модул 1 - сесия за начинаещи и напреднали/.
17:30 – 19:00 часа – Практически модул за консултация по управление на комисии и управление на процесите. /Модул 1 - сесия за начинаещи и напреднали/.
 
3 ДЕН – СРЯДА – 20. 11. 2019 г.
Модул „Устойчивост“,  модул 2 -  сесия за напреднали.
 
10:00 – 11:30 – Структура на Документи за отчетност. Инспектиране/Атестация. Одитни форми. Прилагане на политики в динамика. Влияние, фактори. /модул 2 -  сесия за напреднали/
11:30 – 13:00 - Устойчивост при взаимодействие между комисии, ръководство и заинтересовани страни. Комуникационната политика; Изисквания към документация в съответствие със ЗПУО; Техники за изграждане на положителната комуникация; Практически модул./модул 2 -  сесия за напреднали/
14:00 – 15:30 - Избор на инструменти за устойчива резултатност. Иновации. Управление на устойчивостта. Изследователска дейност. Професионално и личностно развитие. /модул 2 -  сесия за напреднали и експерти/
15:45 - 17:00 – Осъществяване на изследователска дейност. Процеси. Параметри. Развитие. Форми за измерване, оценка, самооценка, констативни протоколи. Контрол. Контролни точки. Изисквания. Отчет и анализ. Доклад. Мерки. Устойчивост. Наблюдение и преглед на средата при осъществяване на изследователска и научна дейност. Практически модул. /модул 2 -  сесия за напреднали и експерти. В рамките на този модул ще сформираме научно - изследователско звено. /Участието е по желание./
17:30 – 19:00 – Практически модул за консултация по управление на промени и нововъведения в образователните институции. /Модул 2 -  сесия за напреднали и експерти/.

4 ДЕН  ЧЕТВЪРТЪК – 21. 11. 2019 г. Експертно звено.
Модул „Ефективно управление“, модул 2 -  сесия за експерти.

Работа по групи на експертни звена, за изграждане и структуриране на документация, по специфика на среда, свързана с оптимизиране на документация и принципи за изграждане на доказателствен материал. Практически насочено обучение. Изработка на структурна документация. Тема : „Структуриране и оптимизиране на документация, съгласно изискванията на ЗПУО. Форми на анализ и отчет. Структуриране на доказателствен материал. Измерване. Самооценка. Атестация.“ Модулът е структуриран за колеги, които са преминали базисни обучения по системата по качество, внедрили са системата по управление и надграждат своята документация. Това ще бъде модул за разписване на документи в раздел устойчивост, иновации, промени и резултатите от управлението, в едно с планове, графици, модели на взаимодействие, анкетни форми, анализи, доклади, мерки и други. Основната задача на експертния състав е да изгради документите свързани с гарантиране на устойчивост на резултатите.
10:00 - 11:30 – Техники за управление на устойчивостта. Изработка на структурна документация в раздел „Устойчивост“;
11:45 – 13:00 - Модели на взаимодействие и създаване на положителни провокатори, гарантиращи бъдещо устойчиво развитие, по специфика на среда. Изработка на структурна документация;
14:00 – 15:30 - Изисквания към документация в съответствие със ЗПУО по комуникационна политика при работа с външни звена и специфика на среда за гарантиране на устойчивостта. Оценка и превантивна работа по рискови параметри. Създаване на среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество и подкрепа. Изработка на структурна документация;
15:45 – 19:00 - Практически модул за консултация по управление на устойчивост.  Персонални консултации и изработка на документи по специфика. /Модул за експерти/.

Модул „КОНСУЛТАЦИИ“
5 ДЕН  - ПЕТЪК – 22.11.2019 г.

10:00 - 19:00 Практически модул /сесия за експерти/ по структуриране на доказателствен материал. Измерване. Самооценка. Отчетност. Персонални консултации за колеги с внедрена система по качеството, по предварителна договорка, с разпределение на консултации по график.
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 
Цена на обучението - 95 лв. на човек за датите от 18- ти до 21 ноември. Цената важи за целия период на обучение от 18.11 до 21.11, без оглед броя на присъствените часове. На всеки 16 присъствени часа, се присъжда квалификационен кредит. За целия период, при присъствие на всички сесии, се присъждат три кредита.

Как да заявите участие?
Попълнете и изпратете в електронен вид заявка на hristova@eduset.net . Не се разглеждат заявки попълвани с мастило. Заявка можете да изтеглите в приложената форма за заявка ТУК на обучение в сайта „Образователни инструменти“ www.eduset.net. Допълнително към персоналните покани в електронен формат са приложени покана и заявка за участие. Покана можете да изтеглите от ТУК

Срок за подаване на заявките:   10.11.2019 г.
 
Настаняване: Разходите по пребиваване в гр. Сандански –  пътни, дневни, нощувка са за сметка на участниците. Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.
 
Кой може да участва: Директори; Учители; Екипи към образователни институции; Членове на комисии към образователните институции; Представители на училища, детски градини, ЦСОП и всички представители на институции.
 
Квалификационни кредит точки
На всеки 16 часа се присъжда квалификационен кредит. Предвиден е програмен график, с достатъчно време за адаптация и усвояване. Редуват обучителни и практически сесии. Квалификационните кредити са на теми:  1) Изисквания и управление на документация в съответствие със системата по качество; 2) Ефективност при работата на комисиите в образователните институции. Ролята на учителя, като член на комисия. Изисквания. Процеси. Отговорности. Документация. Атестация; 3) Структуриране и оптимизиране на документация, съгласно изискванията на ЗПУО. Форми на анализ и отчет. Структуриране на доказателствен материал. Измерване. Самооценка. Атестация.
 
Отново се очертава изключително вдъхновяваща среща. С нетърпение очаквам да видя колегите, с които имах честта да работя в предишните сесии. Както знаете използваме тези „дълги“ обучителни модули, за да помогнем на всеки персонално, да разработи липсващите му документи, както и да обменим опит.     
           
Изпитвам лична удовлетвореност, че групата, която реално, на практика прилага системата по управление на качеството се увеличава. Отношението на колегите, с които работим, е категорично отговорно. От опит мога да кажа, че внедри ли се системата, се постигат значителни резултати, работата в образователните институции се подобрява и колегията има достатъчно време да работи по същинската дейност, а не само по документацията. Виждам увереност, желание да се работи, а лично към мен и моята работа, безрезервна подкрепа. Надявам се, да се срещнем отново, да работим и да се забавляваме заедно. Очаквам да подобрим и оптимизираме документацията свързана с работата на комисиите.
 
Очакваме Ви!

инж. Калина Христова
 Фондация „Качество в образованието“
e-mail: hristova@eduset.net; Тел.: 0899885167

 
 „Институт по качество в образованието“ е научно - изследователско звено към Фондация "Качество в образованието" и Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“. Той е създаден с цел проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми, изграждане на стратегически модели в сферата на формалното и неформалното образование. Институтът разполага с екип от утвърдени специалисти, с доказан опит в сферата на образованието и изграждането на системи по качество. Отделно, в различните отдели работят експерти по: Европейски проекти, експерти и одитори с над 15 годишен опит разработващи „Системи по управление на качеството за образователна среда“ ISO 9001:2015, "Управление на риск" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010", „Управление на устойчиво развитие“ ISO 9004:2018, „Подпомагане на компании в криза“, "Стратегическо планиране", "Стратегическо развитие и стратегически подходи при кризи" и "Изграждане на иновативни стратегически решения", треньори със специалност "Организационно развитие, Развитие на социални умения, Изграждане на SIEI и SIEI лидерство" (Лидерство чрез социална и емоционална интелигентност), психолози, адвокати, социолози, инженери и експерти в образованието. Основна задача на екипът е подпомогне работата на педагогическите специалисти на територията на цялата страна, както и управленските екипи на образователните институции, по отношение изискванията по стандарти, стратегически документи, изисквания по приложими документи, изграждане на системите по управление на качеството, управление на риск, работа с рискови и уязвими групи, самооценка, анализи, предложения за работни документи и др.
Към Института се разработват системи по качество, провеждат се проучвания, анализи, изготвят се модели за работа свързани с изграждане на социална и емоционална интелигентност, обучения, тренинги, квалификации и преквалификации на педагогически кадри, които имат за цел да адаптират образователните институции към съвременните изисквания и иновативните подходи в сферата на образованието. Прилагат практически приложими модели за работа с параметри, разглеждащи заложена специфика, изградени по утвърдени Европейски стандарти. Програмите и системите се изготвят индивидуално, според изискванията и нуждите на съответния педагогически колектив, комисия, проектен екип или организация.  
Основна цел  при работата с нашите партньори, е да се отчетете подобряване на микросредата в образователната институция, да се регистрира по-добра екипна ефективност и да се постигнат по-високи резултати, обезпечаващи изискванията за качествен образователен процес.
Подробности за нашата работата, можете да видите на: www.eduset.net (сайт изграден само за системите по качество) и  www.setmodels.net  (сайт с полезни материали и обобщена информационна секция).
Референции можете да получите при поискване.
 
 Можете да се свържете с нашия екип на:

 www.eduset.net
+359 899 885 167
info@eduset.net