fbpx Забравихте ли Наредба 12? | Образователни инструменти.

Забравихте ли Наредба 12?

 

Забравихте ли за самооценката по Наредба 12?

Насоките описани в статията, дават светлина върху начина на самооценка на педагозите в образователна институция по Наредба 12 за 2017/2018 г.. Предвидено е, тези насоки, да бъдат в помощ на образователните институции, които консултираме, по изработка на системата по качество. За тези, които не са присъствали на обучение на Институт по качество в образованието, в раздел "Системи по качество", част от написаното няма да е достатъчно ясно. Предварително се извинявам за неудобството, но ако има въпроси, знаете, винаги съм на разположение, можете да се обадите и попитате.

Края на годината е. Ще дам последни насоки за този период.

По отношение на самооценката на педагозите, по Наредба 12 (от Чл.83 до Чл.86), е препоръчително вече да сте готови.

Напоследък не малка част от учителската гилдия реши, че понеже Наредба 16 е отпаднала, няма да правят самооценка по Наредба 12. Опитах се не един път да напиша, че ако сега спрем да правим анализи и проверки по контролни точки, ще се натоварим  после в пъти. 

Общата оценка на педагогически персонал по изискване на Наредба 12, приложено към системата разработена от "Институт по качество в образованието", в контролна точка "Портфолио", се осъществява чрез:

  1. Попълнена карта за самооценка ОД_НС_09_12-01 за всеки един педагогически специалист;
  2. Чек лист "Портфолио" ОД_НС_09_07-01, попълван от одитиращ орган вътрешен или външен, с приложен към него доказателствен материал по раздели и/или проверките от РУО, МОН и др. и обработен от Комисия по качеството ( работна група);
  3. Попълнена карта за всеки един педагог с обособен номер ОД_НС_09_11_ХХХ-01, като номерата в раздел ХХХ са указани в списък ОД_НС_09_14-01
  4. Приложен списък ОД_НС_09_14-01 на всички педагогически специалисти, като на всеки един му е даден уникален номер – табличен вид ( Пример :Таблица с ОД_НС_09_11_001-01 - Иванова; ОД_НС_09_11_002-01 - Петрова)
  5. Карта от проверка на Директор ( или наблюдение на урок) ОД_НС_07_20-01 ( за ДГ)и/или ОД_НС_07_21-01 (за училище);
  6. Обобщен Констативен протокол по отношение резултатите.
  7. Протокол на последен ПС, в който е вписана проверката на контролната точка.

Който не си е подготвил файловете за одит по контролна точка "Портфолио", да ми пише или да се обади. Ще реагирам. Номерата в системата ги виждате.

Насоки:

1. Всеки един педагог да си попълни карта за самооценка. / на обученията за Портфолио обясних как се попълва и анализира./
2. Комисиите по качество (работни групи), да са направили проверка по контролна точка "Портфолио" (с Чек лист), включващо портфолио на педагозите, портфолио на образователната институция и портфолио на обучаемите. Така се проверя изпълнението на заложените параметри по длъжностна характеристика и изпълнените дейности от стратегията, които са спуснати със Заповед от директор към педагогическия състав. /Приложила съм в системата подробен Чек лист/
3. Да се приложи за всеки един специалист "Карта от проверка" на Директор /това е протокол от наблюдение на урок или по принцип проверка, която е осъществявана за тази година/
4. Да се изготви доклад по контролна точка и на последен Педагогически съвет да бъде представен за одобрение.

Тук искам да отбележа, че Годишен доклад за одит на цялата система, също се представя на Педагогически съвет и на база този доклад се изготвят Мерки по качеството. 

Доклад по Контролна точка "Портфолио" включва:

1. Описание на среда възможности и пречки за осъществяване на заложените дейности по контролната точка
2. Описание на наличие/липса на документи
3. Описание на заложени параметри
4. Описание на резултати
5. Описание на препоръки/заключение, което се вписва в Мерки по качеството за следващата година. 

Отново подчертавам, това изискване за одит по тази контролна точка, е по Наредба 12. Тя не е отпаднала

Друго, което е хубаво да организирате лятото, е да обособите местата за съхранение на документация и лични данни по Регламент 679/2016г за сигурност на ЕК. Както Ви информирах и преди, Регламент 679/2016г за образователни институции е изготвен и съм го приложила към системата по качество.

За следващата година ще Ви пиша какви заповеди ще са необходими, но нека изчакаме новите промени. Имам усещането, че това ще стане към началото на август.

Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от "Институт по качество в образованието", е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление и обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. Предвидени са обучения, които можете да моделирате като структура, според Вашите необходимости и изисквания. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на документация (Регламент по сигурност, документите към него, стратегическа документация, документация свързана със система по управление на качеството, управление на риск), ние може да разработим такава, с приложени изисквания по нормативна база, в зависимост от среда и специфики.

Пожелавам спокойно лято и весели дни. Бъдете здрави!

Поздрави,

инж. Калина Христова

Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167