fbpx Условия на конкурса | Образователни инструменти.

Условия на конкурса

Искрено вярваме, че идентификацията на проблемите е в основата на бъдещите решения. Това ще доведе до подобряване на качеството в образованието. За 2019/2020 година, научно -изследователското звено, към Фондация „Качество в образованието“, обявява конкурс на тема: "Наставничество. Приемственост. Устойчиво развитие.".

ЦЕЛ: Целта на конкурса е учители и директори на образователни институции, да идентифицират проблеми в образованието, да споделят своя опит при работа в специфична и/или рискова среда, да идентифицират реалните негативни влияния върху качеството в българското образование и да дадат насоки за работа на млади учители и млади директори. Всеки участник ще може да подпомогне работата на колеги с предложения и решения по казуси, ще бъде част от промяната на обществото, на бъдещето, ще се определят ползите, негативните влияния и спецификата при управление. Ще успеем да подпомогнем работата на колегията, в моменти на затруднение.

Целта е да покажем реалното състояние на системата и адекватно да търсим инструменти за подобряване на качеството. Голяма част от колегията умишлено прикрива своите проблеми, за да не бъде подложено на натиск. Това измества решенията от проблематиката и създава предпоставка за неприложимост на определени наредби, изисквания, правила и политики.

Бихме се радвали тези инструменти да бъдат ориентирани в подкрепа на младите колеги и начинаещите директори. Надяваме се, това да осигури правото на децата да учат при най – добрите учители и в качествена образователна среда.

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДА: В интернет на страницата www.eduset.net , като се допуска популяризиране в социалните мрежи и всички други подходящи канали.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА?
Всеки участник може да напише материал в едно от двете направление:

 1. „Идентификация на негативни влияния върху образователната среда.

Форми за гарантиране на качествен образователен процес. Модели за изграждане на положителна образователна среда“

 1. „Наставничество. Форми за осигуряване на приемственост и устойчиво развитие в образованието.“

ПРЕПОРЪЧВАМЕ да опишете своя личен опит, проблемите с които сте се сблъсквали, можете да дадете предложения, като спазите насоки:

Насоки по направление 1: „Идентификация на негативни влияния върху образователната среда. Форми за гарантиране на качествен образователен процес. Модели за изграждане на положителна образователна среда“:

 • Заглавие на материала/доклада
 • Защо, според Вас, не се достига качество е българското образование?
 • С какви проблеми сте се сблъсквали, по специфика на среда?
 • Основно описание по темата. Описание със заложени (включени) увод, идентификация на проблема, метод или техника за работа по специфика на среда, възможности за постигане на резултати , предложения за скали за оценка на резултатите, критерии за устойчивост, които се описват във формата за публикуване на материала на сайта.
 • Какво бихте препоръчали да се предприеме като действие, на база Вашия опит, за да се достигне качество в образованието? Моля, опишете своя подход при работа и инструментите за въздействие върху системата.
 • Как биха/или са/ реагирали деца/ учители/ родители на предложените от Вас промени?
 • Има ли предпоставка този инструмент ( поредица от дейности), трайно да въздейства върху образователната среда и да се постигне качество на образователния процес?

Насоки по направление 2: „Наставничеството като форма на приемственост и гаранция за устойчиво развитие в образованието“:

 • Заглавие на материала/доклада.
 • Защо според Вас, не се достига качество е българското образование?
 • С какви проблеми сте се сблъсквали, по специфика на среда?
 • Основно описание по темата. Описание със заложени (включени) увод, идентификация на проблема, метод или техника за работа по специфика на среда, възможности за постигане на резултати , предложения за скали за оценка на резултатите, критерии за устойчивост, които се описват във формата за публикуване на материала на сайта.
 • Какво бихте препоръчали на своите млади колеги да предприемат като действие, на база Вашия опит, за да се достигнат качество в образованието? Моля, опишете своя подход при работа и инструментите за въздействие върху системата.
 • Как реагират деца/ учители/ родители на предложените от Вас модели на работа?
 • Има ли предпоставка този инструмент ( поредица от дейности), трайно да въздейства върху образователната среда и да се постигне качество на образователния процес?

НАГРАДЕН ФОНД

I – во място – Комплект дидактически материали по избрана дисциплина, образователна и техническа литература по избор (до 10 броя), грамота
II – ро място – Образователна и техническа литература по избор (до 6 броя), грамота
III – то място – Образователна и техническа литература по избор (до 4 броя), грамота

Награда за най – четен инструмент – Присъжда се Грамота и образователна /техническа литература по избор (до 2 броя)

*Можете да участвате с повече от един инструмент, но ще имате възможност да спечелите само една награда.
**Организаторът си запазва правото да раздаде и допълнителни награди. 
*** Образователна институция може да участва от името да Директор, но наградата се присъжда на участник, не на институция. 

**** Не се допуска език на омраза, лични нападки и политически ориентирани текстове.

***** Организаторът ще следи за уникалност на представените материали. За представяне на работни материали изработени от други колеги и неспазване на авторско право, участника се дисквалифицира.

 
КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ?
Материалите ще бъдат публикувани в сайта „Образователни инструменти“ (www.eduset.net). Всеки участник получава оценка от комисия. В комисията са включени директори на образователни институции, психолози и представители на НПО сектора. След обявяване, решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ПО СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ:

 1. Уникалност на разработката и/или представянето. Не се допуска представяне на чужди материали.
 2. Спазване на книжовен български език и прилагане на формулировки подходящи за българското образование.
 3. Не се допускат материали представяни на други форуми, части от дипломни разработки, разработки по проектни предложения и/или други публични представяния.
 4. Стил на поднасяне на материала.
 5. Приложимост и подробност при описание на стъпките за въздействие и реакция.
 6. Възможност за положително въздействие върху заинтересованите страни.
 7. Изнасяне на доклад по темата на научно – практическата  конференция „Управление на риск в образователна среда 2019“, на която педагози и директори от цялата страна, ще могат да споделят опит, да дадат предложения за работа по специфика на среда и да представят своите материали под формата на доклади.
   
  КАК ДА ИЗПРАТИТЕ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
  За да участвате в конкурса можете да изпратите материала на info@eduset.net, с описание на инструмента, като данните за обратна връзка - име, адрес и телефон да бъдат попълнени коректно.

 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
15.03.2020г. 23:59ч.

 
КАК ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ?
Победителите ще бъдат обявени в страницата www.eduset.net
 
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА: 
Директори на образователни институции; Учители; Психолози; Училища; Детски градини; Центрове за обща подкрепа; НПО и всички представители на институции, работещи в специфична среда и/или с деца в риск и уязвими групи.

ОПИСАНИЕТО НА МАТЕРИАЛА Е НЕОБХОДИМО ДА ВКЛЮЧВА:

 1. Описание със заложени (включени) увод, идентификация на проблема, метод или техника за работа по специфика на среда, възможности за постигане на резултати , предложения за скали за оценка на резултатите, критерии за устойчивост, които се описват във формата за публикуване на материала на сайта ( до 2500 думи);
 2. Приложена снимка или картинка към описанието, която да бъде публикувана на сайта на Институтът (тя ще бъде лицето на Вашата публикация);
 3. Име, координати и длъжност на участника ( на сайта ще се публикува само име и училището, в което работите).

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ: Победителите ще бъдат обявени в сайта „Образователни инструменти“ ( www.eduset.net) и в страницата ни в социалните мрежи „Институтът“.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ: Предоставянето на наградите ще се извърши възможно най-бързо. В случай, че участник/ръководството на училището/градина/ясла/институция, откаже да получи наградата, средствата, ще бъдат разходвани по направление „Защита на жени и деца в риск“. Ако отказалия се желае, можем да предоставим награда на следващ в класирането участник.

ДРУГИ: Организаторът е воден изцяло от добри намерения. Това е една чиста инициатива от учители за учители. В случай, че бъдат направени опити за нарушаване на правилата, измами, непристойно поведение, добавяне на нецензурно съдържание, обиди, дискриминация и др. - участниците ще бъдат отстранени. Организаторът не носи отговорност за авторски права и други на публикуваните материали, но следи за спазване отговорността на всеки, да представя своя личен труд.. Размяната на награди и/или продажбата им за пари е недопустима. 

ВАЛИДНОСТ НА ПРАВИЛАТА: Правилата влизат в сила от момента на публикуването им. Правилата могат да се редактират, изменят и допълват по всяко време от организатора, като за целта е достатъчно да бъдат променени в настоящата интернет страница www.eduset.net, а промените стават валидни от момента на публикуването им.

ОРГАНИЗАТОР: Конкурсът "Наставничество. Приемственост. Устойчиво развитие." за 2019/2020г., се организира от Институт по качество в образованието, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и се управлява от Фондация "Качество в образованието". Инициативата е регистрирана като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес, в частност дейностите свързани с  „Подобряване условията на труд в образователна среда“ и „Подпомагане на деца в риск“, които имат за цел да подпомогнат и улеснят педагозите при работата им с жени и/или деца подложени на тормоз, живеещи в насилие