fbpx Основни препратки в системата по качество за образователни институции | Образователни инструменти.

Основни препратки в системата по качество за образователни институции

Добре дошли, в новата страница на Институт по качество в образованието.

Тук периодично ще публикуваме инструментите за оценка, самооценка и всички документи свързани със ситемата по качество за образователни институции.

Всички документи, който ще се разглеждат тук са по ISO 9001:2015

Старото ISO 9001:2008 ( това, по което беше правена самооценката в професионалните гимназии до сега), излиза от употреба на 15.09.2018г.

Това предполага, че ако сега сте написали документите си по излизащото от употреба ISO 9001:2008, след 15.09.2018г. ще се наложи да пренапишете всички документи отново, така, че да съответстват на новата система.

Как да обясним какво е СУК - система по качество?

Най - простичко казано, това са всички документи в образователната институция, в обща структура и всеки един документ трябва да има собствено място, срок, отговорник, номер и път(от къде идва и къде отива).

Основния документ в Системата по качество е Наръчник по управление. От него се правят препратки към Стратегия за развитие, процедурите свързани с наръчника и всички прилежащи оперативни документи. 

Следващите препратки са заложени в Стратегия за развитие и всички документи от т.н. "втори ранг" препратки. Има основани изисквания за документацията заложена в ЗПУО, като според спецификата на учебното заведение, средата и други особености на образователната инститиция се добавят и други препратки със заложени параметри.

Заложените ( в системата по качество, която разработихме до момента) приложения, наръчници, процедури и оперативни документи са както следва:

Име препратка:

 • Стратегия за развитие
 • Педагогическо взаимодействие. Програма за целодневна организация
 • Изграждане план и дейности по процедура за управление на процесите
 • Изграждане план и дейности за управление на ресурси  (финансови, материални и човешки)
 • Изграждане план и дейности план за управление на риска Оценка на рискови фактори и др.
 • Изграждане план и дейности  за план за управление на кризите
 • Изграждане план и  дейности за план за управление на промяната
 • Изграждане план и дейности за план за иновационни политики 
 • Изграждане план и дейности по изработване и прилагане на програмна система 
 • Изграждане план и дейности по Повишаване качеството и ефективността на учебно - възпитателния процес и техниките на преподаване
 • План дейности за осигуряване на извънкласни инициативи, мероприятия и работа с деца със СОП
 • План дейности свързани с  осигуряване на условия за развитие на способностите и интересите
 • План дейности по направление лидерство, семейство, възпитание, агресия 
 • Имиджова /комуникационна политика. План дейности. Обмен на информация.Приоритетно направление 10
 • Комисия по качество - Цели, отговорности, дейност, правилник 
 • Приоритет 2. Учене през целия живот
 • Приоритет 3. Изграждане на институционална култура и гражданска активност
 • Приоритет 6. Развитие на двигателна и спортна култура за повишаване на здравния статус на децата
 • Приоритет  7.  Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение 
 • Приоритет 8. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности
 • Приоритет 9. Осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита 
 • Приоритет 11  Стабилизиране на образователна институция при кризи
 • Приоритет 12  Изграждане на социални, граждански и интеркултурни ценности, здраве и устойчива околна среда  
 • СФУК
 • План за управление на ресурси (финансови, материални и човешки)
 • Правилник за дейността на образователна институция
 • Управление на риск 
 • Човешки ресурси. План и дейности за управление на човешки ресурси
 • Финансови ресурси. План и дейности за управление на финансови ресурси
 • Материално - техническа база. План и дейности за управление на материални ресурси
 • Учебни планове/ годишни разпределени по групи
 • Анализ на входящата и изходяща диагностика на деца/ученици
 • Въпросник „Учител ( Синдикат)“
 • Въпросник „Настоятество(Родители)“
 • Въпросник "Деца/ученици"
 • Въпросник "Обществен съвет"
 • Правилник на Обществения съвет към образователната институция 
 • План разпределения 
 • Механизъм за взаимодействие с родителите по групи ( класове) от ръководител група (класен ръководител)
 • Комуникационна политика
 • Списък - Образец на образователна институция
 • Правилник за вътрешния трудов ред 
 • Етичен кодекс
 • План за квалификационна дейност
 • План – материално техническа база и условия за реализация на образователно - възпитателния процес
 • План за грамотност
 • План за намаляване на преждевременно напусналите от образователна среда.
 • План за съвместни действия на МВР и МОН с разработени дейности по изпълнение
 • План по БДП (безопасност на движението по пътищата)
 • Комисия по БДП
 • План на работа на комисията по БДП
 • Годишен план за разпределение по БДП
 • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца/ученици от уязвими групи  
 • Приложение Индивидуални планове и програми за развитие на деца/ученици със СОП
 • Карта за корекция на разпределение и преструктуриране на материал
 • Наръчник по приобщаващо образование
 • Кординатор приобщаващо образование
 • Правила екип за работа на екип на личностно развитие
 • Механизъм за работа с деца/ученици в риск от отпадане от образователна среда
 • Механизъм за противодействие на тормоза
 • План за работа на комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 • Програма за превенция на ранно напускане от образователна среда
 • Бедствия, аварии и катастрофи
 • План за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд
 • План за работа при зимни условия
 • План за достъп до образователната институция и режим на достъп на външни лица
 • Програма за екологично образование
 • Програма за гражданско образование
 • Програма за интеркултурно образование
 • Програма за здравно образование
 • План за работа на учител като класен ръководител(ръководител група) План гл. учител ДГ
 • План за интеграция на децата от етнически малцинства
 • Информация за изпълнение на делегиран бюджет
 • Планът за контролната дейност на директор
 • Вътрешни правила за работна заплата
 • Диференцирано заплащане 
 • Книга за отчитане на извънреден труд
 • План процес „Работно и представително облекло“
 • План –процес „Ремонтни дейности“
 • План – процес – „Обществен съвет“ 
 • План на Педагогическите съвети
 • План процес по назначаване на персонал
 • План - процес по прием в образователна институция
 • План-процес „Екскурзии.“
 • План за участие в организирани дейности извън образователната институция
 • План – процес „Механизъм за работа с родители“
 • План-процес „Квалификационна дейност“
 • План – процес „Учебници и учебни помагала“
 • План – процес „Съвместна дейност“ ( ДГ – НУ- ОУ- СУ-Т-БИЗНЕС)
 • План –противопожарна безопасност
 • ХАССП
 • План-процес "Противодействие на тормоза. Жалби и сигнали"
 • Педагогическо взаимодействие. Програма за целодневна организация
 • План за обмен на информация 
 • Наръчник по качество
 • Процедура по управление на документираната информация
 • Процедура по управление за регламентиране на реда и начина за провеждане на вътрешни одити
 • Процедура по управление и регламентиране на реда, отговорностите, управление на процеси, несъответствия и коригиращите действия
 • Списък на заинтересованите страни 
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • План за измерване нива на удовлетвореност
 • Наръчник за самооценка
 • Наръчник за управление на риск
 • Работна регистрационна карта риск 
 • Приложение таблица риск
 • Протокол по типова бланка за идентификация на рискове
 • Цели по качеството 
 • Пожарната и аварийна безопасност
 • План за квалификационна дейност
 • Годишна програма за обучение 
 • План за обмен на информация
 • План измерване удовлетвореност на заинтересовани страни
 • Типова бланка Предложения
 • Типова бланка жалби
 • Типова бланка Запитвания
 • Типови бланки 
 • Списък налични документи по СУК
 • Заявление за внасяне на изменение в системата
 • Заявление за постъпване в образователната институция 
 • Заявление изменения на изискванията за образователен процес
 • План за проектиране, разработване и изменение на нови образователни продукти
 • Списък на външните звена 
 • Регистър за предложения, похвали и рекламации
 • Регистър по дейности
 • Таблица /Информационно приложение /
 • Лист за регистрация на измененията и абонатите
 •  Главен лист
 • Предложение за изменение
 • Годишен план за провеждане на вътрешни одити общо за всички 
 • Доклад от одит 
 • План за одит
 • Искане за коригиращо действие
 • Протокол за несъответствие при входящ контрол на продукти/услуги от външни звена
 • Бланка за информирано съгласие 
 • План за одит
 • Области и критерии на образователна институция
 • Скали за оценка. Критерии за оценка.
 • Доказателствен материал по заложени Области и критерии на база заинтересовани страни за образователната институция
 • Форма за годишен доклад на комисия по качество относно измерване на системата по качество
 • Карта за оценка учител/възпитател. Съгласувателни документи. Доказателствен материал. Портфолио.
 • Заинтересовани външни, Звена взаимодействие. Списък заинтересовани звена и взаимодействие с тях 
 • Карта за оценка дете/ученик. Съгласувателни документи. Доказателствен материал.Портфолио.
 • Аналитична карта дете/ученик Портфолио на дете/ученик
 • Годишен план за дейността на комисията 
 • Годишен план за дейността на образователната институция
 • Бланка описание дейност
 • Анализ  на система по зададени области и критерии.
 • Карта за оценка на образователната институция 
 • Времеви график за регулярни срещи за текуща година
 • Съобщаване, приемане и регистриране на промени, постъпили по желание на заинтересовани лица
 • Регистър за предложения и жалби
 • Регистър за предложения, похвали и рекламации 
 • Анализ физическа среда
 • Чек лист наличие документи по СУК
 • Чек лист заповеди наличие
 • Чек лист наличие ресурси по раздели
 • Чек лист по дейности заложени в Годишен план
 • Чек лист обратни връзки
 • Чек лист план комуникация
 • Чек лист управление на процеси
 • Чек лист учител/възпитател/ 
 • Чек лист екип 
 • Чек лист група/клас
 • План одит по контролни точки за всеки в комисията

В следващите материали, ще Ви показвам как да оформите всеки един от документите.

Ако имате въпроси съм на разположение. 

Пожелавам успешна нова учебна година на всички!

Ако изпитате затруднения при изграждането на стратегическа документация, документация свързана с управление на риск или система по управление на качеството, ние може да разработим такава за Вашата образователна институция, в зависимост от среда и специфики.

Поздрави, 

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167