fbpx ПЛАН - МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ | Образователни инструменти.

ПЛАН - МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ

Защото ме помолихте, приложено прилагам преработен "ПЛАН - МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ"
Документа е част от разработката на системата по качество. Той е с уникален номер, разписан е като част от приложението за управление на кризи. Има заложени в него основни моменти, касаещи сигурността на територията на образователната институция, като в него се описва взаимодействието на образователната институция с външните звена отговарящи за сигурността на територията на страната. Как да добавите документа в системата съм разписала подробно в раздел "Полезно"

По закон, противодействието на тероризма е всеобхватна, общонационална дейност с единно ръководство, планиране, финансово и ресурсно осигуряване и децентрализирано изпълнение, при постоянна и ефективна координация между държавни и местни органи и структури с цел:
1. Защита на правата на лицата, обществото и държавата от тероризъм;
2. Превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи извършването на тероризъм;
3. Разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете, пресичането и ограничаването на последиците от тероризъм.

Приложението касаещо управление на кризи е част отрамката документи разглеждащи управлението на риск, заложени в Наръчника по управление на риска.
Плана, който предлагам е само матричен и е добре да бъде разписан персонално при специфики на среда и рискове за всяка образователна институция. 

ПЛАН - МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ
 
към образователна институция
 
……………………………………………………………………………
 
гр. ……………………………………..
 
Утвърдил: ………………………………………………
 
…………………………………………..….
/име, подпис/
1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                  
1.1. Основания за разработване на плана                     
Настоящият план е разработен в отговор на нарастването на нивата на терористична заплаха в глобален мащаб, Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 година) и в изпълнение на Решение №1/05.01.2016 година на Министерския съвет на Република България за приемане на Национален план за противодействие на тероризма, в изпълнение на Решение № 669/02.11.2017 г. на Министерски съвет за приемане на Национален план за противодействие на тероризма, както и в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за Противодействие на тероризма.                   
Прилагането на мерки за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствията от терористични актове ще се осъществява в сложна обстановка, изискваща добра предварителна организация за реагиране, определена от следните фактори:       
- затруднено управление вследствие изключителна неопределеност и липса на информация за параметрите на разрушенията, жертвите и риска за живота и здравето на хората;
 - нарушени или силно затруднени комуникации в зоната на терористичния акт; 
- наличието на паника и стрес сред намиращите се в зоната на инцидента граждани; 
- затруднено взаимодействие между силите на различните ведомства, изпълняващи задачи при пресичане на терористична дейност, или овладяване на последствията от терористични актове; 
- съкратени срокове за вземане на решения.
1.2. Цел на плана
           Осигуряване на постоянна и адекватна защита на деца, ученици, служители и граждани намиращи се на територията на образователната институция срещу терористична заплаха.
            Координиране на действията на териториалните структури на изпълнителната власт при овладяване на загубите и защита на  деца, ученици, служители и граждани при терористичен акт.                                                                                            
1.3. Задачи на плана
Способства за подготовката на органите за управление за действие при заплаха от терористична дейност и при възникване на кризи вследствие на терористична дейност;
Допринася за извършване на своевременни и координирани действия при заплаха от терористична дейност и в отговор на актове на тероризъм;
Създава основа управленските звена в образователната институция да изготвят съгласувани мерки за управление (действие) при кризи, възникнали вследствие на терористична дейност;
Създава предпоставки за прилагане на правните норми при управление на силите за реагиране.
2. ОБХВАТ НА ПЛАНА   

Планът създава организация за оповестяване, информиране и управление на хора за предотвратяване и овладяване на последствията при осъществен терористичен акт.

 
3. ОТГОВОРНОСТИ  
            Отговорностите на органите по противодействие на терористична дейност произтичат от нормативни документи, уреждащи тяхната дейност, както и взаимодействието им помежду си.               
Директорът на  образователната институция
  - организира и ръководи защитата при терористична дейност на територията на образователната институция .
- организира разработването и внася за приемане от педагогически съвет на план за действие при терористична дейност и предоставя данни за изготвянето на план.                                                              
- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането, или намаляването на последиците от терористични действия.               
- по искане на компетентните държавни органи въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията образователната институция
- планира в проекта на бюджет на образователната институция финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за противодействие на тероризма в образователната институция, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на намиращите се лица на територията на образователната институция при терористична дейност.                            
- координира спасителни дейности и неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последиците от терористична дейност, като създава Координационен съвет по сигурност, който обезпечава работата по предприетите действия
- извършва обмен на информация  с оперативния дежурен на областна дирекция на МВР.                                                                                
- организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадали.                                               
 - на основание Закона за автомобилните превози, отправя искане към превозвачите за предоставяне на транспортни средства при извършване на спасителни дейности  и при евакуация и разсредоточаване на хора и материални ценности.    
Координационен съвет (Щаб) по сигурност:
-    Разработва и усвоява План за противодействие на тероризма в образователната институция;
-    Координира и ръководи действията по информиране на общинските и областните структури на министерства и ведомства, имащи отношение по изпълнението на плана;
-    Оказва съдействие на екипите, участващи в предотвратяване, ликвидиране на последствията от терористични действия и залавяне на извършителите;
-    Провежда мероприятия за усвояване и поддържане на разработения План за противодействие на тероризма, включващи:

=   Актуализиране на плана в съответствие с настъпилите промени;
=   Препоръчва поведение и действия, при възникване на кризи вследствие на терористичен акт, чрез разпространение на листовки, диплянки и използване възможностите на средства на за масова информация;

Специфични отговорности на Директорът на образователната институция:
- Сформира Щаб ( Координационен съвет) по безопасност, аварии и кризи
- Извършва информационно-аналитична и прогностична оценка за очаквани терористични действия;
- Оповестява при бедствия, вследствие на извършен терористичен акт;
- Изолира зоната на кризата посредством силите за сигурност и изграждане на КПП за недопускане навлизането на хора и автомобили, нямащи отношение към аварийно-спасителните и други действия, както и извършване на регистрация в единната информационна система на лицата, извеждани от зоната;
- Осигурява спазването на въведените режимни мерки в зоната на кризата;
- Усилва охраната на рисковите обекти и места от критичната инфраструктура на образователната институция;
- Добива и предава информация за разрушенията и по възможност за броя на пострадалите и застрашените в зоната на кризата;
- Оказва съдействие на териториалните органи на изпълнителната власт при временно извеждане, или евакуация на деца, ученици, служители и граждани от застрашени райони и изгражда информационна система за издирване на пострадали.
Специфични отговорности на Координационния съвет (Щаб) в едно със службите за безопасност:
-    Определяне характера на пораженията и организиране на тяхната локализация;
-    Спиране на електричеството и евентуални течове на отровни вещества и газ от газопреносната мрежа;
-    Гасене на възникнали пожари;
-    Провежда операции по издирване, спасяване и извеждане от поразения район до временния пункт за оказване на първа медицинска помощ;
-    Провежда мероприятия за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
-    Подпомага оторизираните органи при радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии свързани с опасни вещества и материали и дейности по сигнал за откриване на неизвестни по състав и произход материали.
-    Изнасяне на материални ценности с особено значение за образователната институция;
Отговорности на Медицински екип към образователната институция и Филиал за спешна медицинска помощ:
-    Подготвя системата на здравеопазване за действие при криза вследствие на терористична дейност;
-    Поддържа системата за оповестяване на Министерството на здравеопазването и всички структури в областта и общината работещи при криза, вследствие на терористична дейност;
-    Прогнозира и оценява общата и медицинска обстановка, възникващи в резултат на терористична дейност;
-    Създава организация за медицинското осигуряване на населението на територията на образователната институция, вследствие на терористична дейност:
- извършване на медицинска сортировка;
- извършване на медицинска евакуация;
- оказване на квалифицирана и специализирана медицинска помощ на пострадалите;
- лечение на пострадалите;
- извършване на хигиенно-противоепидемични мероприятия сред намиращите се на територията на образователната институция хора и засегнатите обекти.
 
4. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ 
4.1 Анонимни телефонни обаждания
Най-често се срещат „анонимните заплахи“ по телефона. Обикновено се обаждат за заложено взривно устройство в сградата. При получаване на сигнал по телефона:

 • Запазете спокойствие, не влизайте в пререкание с обаждащия се. Не го обиждайте, не го заплашвайте, не му говорете от позиция на силата.
 • Приемете заплахата и уведомете за това МВР на телефон 112.

Кажете на учителите за получената заплаха, но без да се всява паника. Децата и персоналът трябва да се организират да напуснат сградата без излишен хаос и безредие. При паника и хаос хората се втурват, при което някои деца могат да паднат и да бъдат прегазени.

 • Докато приемате заплахата по телефона се постарайте да определите дали гласът е мъжки, женски или детски. Има ли диалектни особености или дефекти на говора.
 • Опитайте се да доловите има ли странични шумове – клаксони, гласове на разговарящи хора, птички, работещ телевизор, радио и др.
 • Ако обаждащият се е казал нещо, като например кога ще избухне бомбата, какви са условията на терориста, защо го прави, какво може да го накара да нея взривява или има ли някакви условия, според всичко това опитайте да анализирате дали терористът познава мястото на поставяне на бомбата. 
  4.2 Други форми и начини за отправяне на анонимни закани за терористични нападения:
 • Написани на ръка текстове със закани и „терористични послания“;
 • Листове със залепени на тях изрезки от букви от списания или вестници, с които се отправя посланието – закана за терористично действие;
 • Рисунки или приспособени изрезки от публикации в списания, вестници или снимки;
 • Видеозаписи и аудиозаписи;
 • CD или DVD.

При получаване на анонимни закани за терор, чрез горните способи е необходимо да се спазва следното:

 • След като сте се запознали с текста на посланието, не изхвърляйте плика или текста със заканите за терористично посегателство.
 • Съхранете ги в автентичния им вид и ограничете вероятността върху тях да попаднат или да се повредят от вода, дъжд, мастило, течности, химикали.
 • Не ги предоставяйте на други лица, освен на служителите на специалната служба – ДОТИ.
 • Ограничете до минимум лицата, които ги докосват.
 • След като сте чули аудио или видеозаписа със закани за терор не ги пускайте отново за да не ги повредите, а незабавно уведомете полицейските органи на тел.112.
  4.3 Правила на поведение при похищение от въоръжени лица:
 • Изпълнявайте разпорежданията на похитителите.
 • Не влизайте в словесен спор с похитителите.
 • Не се заканвайте, не ги предизвиквайте и не ги обиждайте.
 • Не ги гледайте в очите, не се взирайте в очите сякаш искате да ги запомните или ако са с маски, не ги гледайте така, че да допуснат, че сте ги разпознали.
 • Стремете се да не предизвиквате агресивно поведение на нападателите или похитителите.
 • Не провеждайте разговори или психологически беседи, дори ако сте професионален психолог, защото за похитителите вие сте само жертва, която използват за постигане на целите.
 • Не нападайте похитителите, дори да сте в отлична спортна и физическа кондиция, тъй като може да предизвикате човешки жертви и да провалите планираната и провеждаща се антитерористична операция.
 • По-приемливо поведение е да създавате впечатление, че сте склонен да сътрудничите, за да затвърдите впечатлението, че не сте потенциална заплаха за тях. Ако терористът ви възприема като заплаха, може да концентрирате агресията върху себе си и да се превърнете в първата жертва.
  4.4 Начин на действие при намиране на пакети с неясно съдържание

Самоделните взривни устройства могат да са замаскирани в чанти, куфари, багажи, пакети, колетни пратки и др. и да се поставят в коли, автобуси, кофи за боклук и др. При откриване на такива устройства:

 • Не ги премествайте.
 • Не правете опити да ги разглобявате, наклонявате или подхвърляте, защото с някои от тези действия можете да предизвикате началната първична детонация.

4.5 Задействане на взривно устройство  в обекти от критичната инфраструктура/сградите и районите с масово пребиваване на хора/за предизвикване на аварии,  или бедствени ситуации с политическа,  или друга цел, или предизвикване на хаос, безредици и кризи в обществено-политическия живот.                               
Възможно е след взривяване на даден обект от територията на образователната институция да последва вторично огнище на криза - замърсяване с токсични вещества, голям пожар, както и заразяване или отравяне.
4.6 Шантаж: на територията на образователната институция
           Един от най-често използваните методи от терористите, поради големите възможности на средствата масова информация, които до голяма степен засилват ефективността на този метод. Шантажът е неизменно допълнение към всеки терористичен акт, но и самостоятелното му използване не е рядкост, защото по сравнително безопасен начин - чрез телефонни заплахи, разпространяване на слухове, листовки, прокламации и ултиматуми се създава обстановка на несигурност и неверие в държавните структури.
 
5. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА
            Нивото на терористична заплаха за конкретен обект, личност, за част, или за цялата страна се определя от Националния контра-терористичен център (НКТЦ). Нивото на заплаха се снема от ДАНС по предложение на НКТЦ.
Нивата са: 
- Ниско ниво (ниво на предпазливост), наричано трето ниво.
 - Високо ниво (повишено ниво), наричано второ ниво. 
- Много високо ниво (критично), наричано първо ниво.                                                                                                                                              

6. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ                                    
При обявяване на конкретно ниво на заплаха и степен на готовност Директорът и/или член на Координационния съвет информират  кмета на община.
Степените на готовност за реагиране при терористична заплаха са:
- Постоянна готовност - „Зелена" степен. 
- Предупреждение - „Жълта" степен. 
- Повишена готовност - „Оранжева" степен 
- Реагиране - „Червена" степен.                                          
При различните степени се прилагат общи и специфични за отделните субекти мерки за сигурност и съответни действия за реагиране.                                 
Общите мерки които предприема Директорът са:  
„Зелена" степен 
 - организира разработването и внася за утвърждаване от Координационния съвет на образователната институция, план за противодействие на тероризма и предоставя данни за изготвяне на областния или общинския план. 
 - във взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН и ДАНС организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от терористичен акт на територията на образователната институция.
- планира в проекта на бюджета, финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за противодействие на тероризма, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на пребиваващите на територията на образователната институция.                                  
 „Жълта степен"   
- поддържане в актуално състояние на плана за противодействие на тероризма
- провежда мероприятия за засилване охраната и бдителността на служителите от  администрацията по отношение на заплахата;
- във взаимодействие с МВР и ДАНС прави преглед на разчетите за усилване на охраната на конкретни области и обекти;
- прави заседание на Щаба за изпълнение на план за защита при бедствия за оценка на ситуацията и предприема допълнителни мерки за сигурност;
- проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при извънредни ситуации;
- предприема и други мерки за сигурност по искане на компетентни държавни органи;
- по искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на образователната институция.
„Оранжева степен" 
- предприемат се мерки за  усилване  охраната и бдителността на служителите от администрацията на образователната институция по отношение на заплахата;                        
- поверява се готовността на комуникационните системи за оповестяване и обмен на информация;
- при необходимост провежда заседание на Щаба за оценка на ситуацията и предприема допълнителни мерки за сигурност;
- във взаимодействие с МВР и ДАНС прави преглед на разчетите за усилване на охраната на конкретни области и обекти от територията на образователната институция;                                             
- своевременно събира, обобщава, и анализира информация постъпила от ДАНС и МВР; 
- предприема и други мерки за сигурност при необходимост.                
„Червена степен" 
 - лично, или определен от  кмета на община служител участва в дейността на временния оперативен щаб за координиране на действията на място.;              
- Кметът ръководи общинския щаб за защита при бедствия;                  
- ръководи мероприятията по защита на територията на образователната институция;
- организира и координира временно извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадали лица;
- организира своевременно събиране на информация за медицински загуби и материални щети; 
- по искане на компетентни държавни органи въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на образователната институция, както и за осъществяване на други дейности;
- оказва съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб за информиране на гражданите за предприетите ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост от обстановката; 
- организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението.
 
7. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ                                                       
Общото ръководство на силите и средствата за противодействия на тероризма в Република България се осъществява от Министерски съвет на РБ, подпомаган от Съвета по сигурността.                                            
Кметът на общината осъществява управление на силите и средствата, чрез Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
Директорът на образователната институция осъществява управление на сили и средства при кризи, ако няма назначен от Кмета на общината оторизиран екип.
Директорът сформира щаб и информира за кризата Кмета на града и оторизираните органи разглеждащи противодействия на тероризъм в Република България
 За непосредствено управление на силите за реагиране в зоната на терористичния акт, със заповед на ръководителя на Националния оперативен щаб се създава Временен оперативен щаб (ВОЩ). В състава на ВОЩ се включват ръководителите на екипите, изпълняващи задачи по овладяване на ситуацията и представители на кмета на общината.        
Ръководството на ВОЩ се осъществява от Директор на образователната институция или на директора на МВР за общината.
Общата координация на действията на териториалните структури при овладяване на последствията от терористичен акт се осъществява от областния управител.
За овладяване на последствията от терористичен акт се провежда съвместна операция на привлечените за участие сили на министерствата, ведомства, общини, физически и юридически лица. 
При обявяване на по-високи степени на готовност за реагиране кметът на общината със заповед, въвежда в действие Плана за противодействие на тероризма и организира изпълнението на планираните мерки.                                                   
                                  
8. ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ПО-ВИСОКИ СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ 
8.1. При заплаха от терористична дейност оповестяването на министерствата и ведомствата за преминаване в по-високи степени на готовност се осъществява от оперативния дежурен център на МВР (ОДЦ-МВР). 
Оперативния дежурен по ОбСС получил разпореждане за ниво на заплаха/или преминаване в по-висока степен на готовност, докладва незабавно по установения ред  в съответната администрация.
След изпълнение на оповестяването и  информирането оперативните дежурни  докладват по обратен ред      за привеждане в по-висока степен на готовност. Периодично, или при поискване от НКТЦ докладват за хода на изпълнение на допълнителните мерки. 
8.2. При осъществен терористичен акт информацията за извършен терористичен акт на територията на образователната институция ще се получи от ЕЕНСП 112, от териториалните структури на МВР, или от обект, в който е възникнал инцидента. 
Оперативният дежурен по Общински съвет за сигурност оповестява Филиала за спешна медицинска помощ, Районна прокуратура, Гл.инспектор ЗН и Кмета на общината, а по негово указание и членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 
Оповестените структури преминават незабавно в степен готовност „Червена". Степента на готовност се снема по разпореждане на  Националния оперативен щаб. 
 
9. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА
9.1. Обучение
Ежегодно планиране и провеждане на обучение и подготовка за действие при терористичен акт/по различните възможни сценарии/.               
9.2. Въвеждане в действие
Планът за противодействие на тероризма се въвежда в действие със заповед на Директорът на образователната институция.
 Действията по изпълнение на плана се прекратяват със заповед на Кмета на Общината по предложение на Директор на образователната институция или началник отдел МВР.
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Действия за оцеляване при актове на терористични групировки
2. Предполагаеми обекти и места за възможни терористични актове на територията на образователната институция.
3. Списък на местата в висока концентрация на хора на територията на образователната институция капацитет 50 и повече човека.
9. Щаб за изпълнение на план за защита при бедствия (списък с членове и резервни членове в щаба)
10.Схема за оповестяване на членовете на  Щаб за изпълнение на план за защита при бедствия
 
      
Планът е приет с решение  Протокол  номер ………………
от заседание на педагогически съвет на
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
/име образователна институция/
гр. ……………………..
Проведено на ………………………………. г.   

Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от "Институт по качество в образованието", е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. Предвидени са обучения, които можете да моделирате като структура, според Вашите необходимости и изисквания. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на документация (Регламент по сигурност, документите към него, стратегическа документация, документация свързана със система по управление на качеството, управление на риск), ние може да разработим такава, с приложени изисквания по нормативна база, в зависимост от среда и специфики.

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net

Тел.: 0899885167

 

Модифицирано от План противодействие на тероризма