fbpx За нас | Образователни инструменти.

За нас

"Образователни инструменти", е работна интернет платформа на Фондация "Качество в образованието" и екипа на "Институт по качество в образованието". Платформата е разработена в помощ на образователните институции, като целта е на едно място да се събере информация по отношение изискванията по стандарти, стратегически документи, изисквания по приложими документи и изграждане на системите по управление на качеството, самооценка, анализи, предложения за работни документи и др. В раздел "Инструменти" на сайта, можете да се запознаете с част тях, като идеята е периодично да бъдат публикувани нови матрични предложения. Самите документи, можете да модифицирате, в зависимост от спецификата на Вашето учебно заведение.

Към сайта, в раздел "Публикации" , всеки един педагог може да публикува свои материали. Този раздел е редакционно достъпен за колеги, които желаят да повишат своето ПКС или да предложат различна гледна точка, по дадена проблематика. Това ще бъде регламентирано споделено място, в което ще се обменя опит. Всеки желаещ да публикува на сайта и да притежава права за редакция, може да се свърже с нас на адрес: info@eduset.net

Системата за управление по качество (СУК) не може да се разглежда като поредица от документи, които се пишат сега и в последствие, спират да се управляват. Това е гъвкав набор от наръчници, процедури и оперативни документи, описващи взаимодействието в и извън институцията. По зададените стратегически параметри, динамиката на средата, управлението на рисковите фактори и приложените инструменти за оценка на качеството в образователния процес, изготвяме поредица от документални препратки, които се поддържат от целия педагогически колектив. Именно затова е препоръчително, всеки един педагог да бъде запознат с изискванията по системата, да има придобити умения по изискванията и да може да коригира процеса при необходимост. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на системата по качество, ние може да разработим такава система, персонално за Вашата образователна институция, в зависимост от среда и специфики. Заявка можете да направите на нашата поща info@eduset.net

За гарантиране на устойчивост и реалното внедряване на СУК, имаме изградени обучителни модули, разработени по утвърдени Европейски стандарти, като чрез модулни обучителни модели се надграждат знания и умения. Обучителните програми са разработени в "Институт по качество в образованието" oт научно- изследователско звено работещо за подобряване на образователната среда и са включени в раздел "Обучения"  . Те се изготвят индивидуално, според специфика на среда, изискванията, нуждите на управленските кадри на съответната образователа институция, комисия по качество и педагозите.  Другите обучителни модули, които провежда екипът на "Институт по качество" са публикувани на www.setmodels.net 

Обучителният екип, е изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на образованието, провеждането на поведенчески тренинги и обучения. Екипът разполага с експерт Европейски проекти, експерти и одитори с над 15 годишен опит по: "Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010", експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо развитие и стратегически подходи при кризи" и "Изграждане на иновативни стратегически решения", треньори със специалност "Организационно развитие, Развитие на социални умения, Изграждане на SIEI и SIEI лидерство" (Лидерство чрез социална и емоционална интелигентност), психолизи, социолози, инженери и експерти в образованието.

Консултации
Към екипът на Фондация "Качество в образованието" има консултанити по :

 • Системи по управление на качеството и разработване на стратегически документи - инж. Христова 
 • Трудово правни консултации - адвокат Николов, г-жа Ангелова 
 • Психолози - г-жа Димитрова, г-жа Пичурова
 • Внедряване на иновации в образователна среда - г-жа Петрова
 • Работа в мултикултурна среда - г-н Бенев
 • Документи свързани с о​бществени поръчки - г-н Бенев
 • Работа по проекти - г-н Петров
 • Изграждане на имидж - инж. Христова

Проучвания и анализи.

В настоящия момент към Институт по качество в образованието се провеждат следните проучвания и анализи:

 • Влияние на средата за повишаване знанията и уменията в деца и възрастни.
 • Причини за проявление на негативни емоционални влияния
 • Повлияване на бариерни нагласи при деца и младежи в риск, чрез емоционални въздействия.

Научни разработки

От 2015г. екипът от специалисти към Института по качество в образованието, надгражда системите за качество и разработва методология за изграждане на умения, без оглед на възраст, пол и минал опит.