fbpx Портфолио на дете/ ученик ОБНОВЕНА | Образователни инструменти.

Портфолио на дете/ ученик ОБНОВЕНА

ВАЖНО!
Предвид факта, че няма гаранция за събирането на истинни даннии и има вероятност да изтече информация от портфолиото, препоръчвам да се прилагат лични данни само и единствено ако са дадени дадени от самия родител, с цел подобряване статуса на обучаемия. Също така се притеснявам, че може да се прояви лично отношение ( в и извън образователната институция) и това да навреди на детето.
Правя уговорка, че тази карта, в този и вид, няма да събере необходимата база данни за анализ на рискови групи. Тя ще задоволи изискването на МОН за съществуване на портфолио, но няма да може да бъде адекватен доказателствен материал по системата.

Истинската структурата на портфолио на дете/ ученик има за цел да събере данни по отношение на напредък, развитие на умения и най - важното, възможност за идентификация на рискови и уязвими групи. След попълване на информацията се прави анализ по зададена периодика, заложена в Наръчника по управление на риска, от експерт (психолог, педагогически съветник, външни експертни звена), като преди да се започне събирането на данни по отношение развитието на обучаемия, се търси съгласие на родител (чрез попълване на декларация). Аналитичната част изисква специфични умения и не е препоръчително да се прави от учител. Учителят само констатира факти и предоставя данните за анализ. Документацията по отношение на децата/ учениците се съхранява според ЗЗЛД, не подлежи на публично обсъждане и не се предоставя на никой друг, освен на родител. Портфолиото може да бъде изискано  от МВР, Отдел Закрила на детето и Социалните служби по установения от Закона ред. Портфолиото на дете/ученик  се събира и съхранява според процедура в системата по качество.

Порфолиото съпътства  детето от влизане в образователна среда, до излизане от нея. Колеги работещи след Вас, е препоръчително да знаят какво става и как се е развивало като знания, умения и т.н. Идеята е това да бъде документ подпомагащ учителите при изработка на програми по преобщаващо образование. Портфолиото, което публикувам, е консултирано с едни от най - добрите психолози в България и е изградено така, че да може да даде ясна представа на специалистите, какво се случва с това дете и има ли изменение извън норма. Тази карта е по - скоро превенция, а не решение и съдържа информация, която подпомага всички работещи с въпросното дете, до излизането му от образователна среда. Тук е момента да отбележа, че ако учителят е несправедлив, може да има информация с невярно съдържание. Именно затова, тези карти ( портфолио ), е необходимо да бъдат внимателно анализирани от специалисти, след проведено проучване. Учител не може и не е препоръчително да дава каквато и да било оценка (или квалификация), по адрес на въпросното дете/ученик. 

Портфолио на дете/ ученик - синтезиран вариант

1 Обща информация за обучаемия
*Общата информация се попълва при постъпване в образователната институция

Имe  
Име образователна институция  
Информация за контакти с обучаемия  
телефон e-mail blog/web-страница  
Име на майка:  
Месторабота: Тел.: E-mail Година 2016 /2017
Година 2017 /2018
Година 2018 /2019
Година 2019 /2020… до завършване на учебен период
Име на баща:  
Месторабота: Тел.: E-mail Година 2016 /2017
Година 2017 /2018
Година 2018 /2019
Година 2019 /2020… до завършване на учебен период
Име настойник:  
Месторабота: Тел.: E-mail Година 2016 /2017
Година 2017 /2018
Година 2018 /2019
Година 2019 /2020… до завършване на учебен период
Единствено дете ли е?
Има ли братя и сестри ( обща информация за другите членове на семейството)
 
Кой полага грижи за обучаемия?
Има ли родител в чужбина?
 
Календарна възраст, на която обучаемия постъпва в образователна институция.  
Здравен статус при постъпване + има ли физически и психически аномалии  

 
2. Педагогически състав работещ с обучаем
Имена на учители работещи с обучаем при постъпване в образователната институция:

Учител 1 Име/ Тел/ адрес Подпис: Преподава по:
Учител 2 Име/ Тел/ адрес Подпис: Преподава по:
Учител 3 Име/ Тел/ адрес Подпис: Преподава по:
Учител 4 Име/ Тел/ адрес Подпис: Преподава по:
Други учители/възпитатели взаимодействащи с обучаем:    

 
3. Среда
*Диагностика на среда се измерва по скала за определяне на рискови фактори в раздел „Диагностика“ и в Наръчник по управление на риска. Липсата на информация се тълкува като високо ниво рисков фактор. Диагностика на среда се измерва след попълване на декларация от родител.

Фактор Кой дава информацията
Особености, напредък и затруднения (в образователен аспект) Родител, наблюдения учител
Има ли условия в домашна среда за поддържане на образователния процес (кът за учене и развитие на таланти) Родител, наблюдения учител
Спазва ли се здравословен режим на живот Родител, наблюдения учител
Има ли в приятелски кръг, звена с рисково поведение? Родител, наблюдения учител
Присъствени часове в образователната институция  Учител
Има ли изградена среда обучаем да се развиват дългосрочно?
(Има ли среда обучаемия да навлезе адекватно на пазара на труда. Връзката ДГ->ОУ - > СУ-> Университет-> Бизнес)
Родител, наблюдения учител

 
4. Развитие на обучаем през 1- ва, 2- ра, 3- та и т.н. година от престоя в текущата образователна институция

Успехи Родител, Учител, Педагогически съветник
Образователно ниво( по карта на МОН) Учител
Изявени интереси Родител, учител
Дейности и интереси на обучаемия извън образователната институция Учител, Педагогически съветник, Родител

 
5. Поведение и лични умения на обучаем

Има ли изградена комуникационна култура? Ако не, се следи за подобрение в статуса
Дисциплина в и извън образователната институция Ако не, се следи за подобрение в статуса
Има ли противообществени прояви? Ако не, се следи за подобрение в статуса
Проявява ли агресия? Ако не, се следи за подобрение в статуса
Проявява ли готовност за учене и участие в образователния процес  
Други: Материали, доказателства отзиви и оценки от учители, ръководители на допълнителните дейности, провеждани в образователната институция, колегиум, НПО, клубове, от други образователни институции, грамоти и отличия и др.  

 
6. Препоръки
Препоръки за насърчаване и мотивиране на обучаемия за дейности стимулиращи личностното, емоционално и социално развитие. Изграждане на персонални мотивационни канали и изводи от персоналната работа с обучаем, по отношение на методи за работа с него и техниките за предизвикване на любопитство и мотивация.

 
 

 
Всички събрани материали като доказателствен материал в портфолио на обучаем трябва да бъдат датирани и подписани от учителите в групата и от съответните специалисти и експерти работили с обучаем/ученик.
 
7. Общи Бележки
Попълват се от класен ръководител или лице отговарящо за надлежното изготвяне на документа, с подписани протоколи за запознаване на родителите с постиженията на обучаеми и готовността им за продължаване на следващ етап от развитие в образователна среда.
 

 
 

 
Дата и подпис на лице отговарящо за попълване на портфолио на обучаем:

Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от "Институт по качество в образованието", е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. Предвидени са обучения, които можете да моделирате като структура, според Вашите необходимости и изисквания. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на документация (Регламент по сигурност, документите към него, стратегическа документация, документация свързана със система по управление на качеството, управление на риск), ние може да разработим такава, с приложени изисквания по нормативна база, в зависимост от среда и специфики.

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167