fbpx Портфолио на дете/ ученик ОБНОВЕНА | Образователни инструменти.

Портфолио на дете/ ученик ОБНОВЕНА

ВАЖНО!
Предвид факта, че няма гаранция за събирането на истинни даннии и има вероятност да изтече информация от портфолиото, препоръчвам да се прилагат лични данни само и единствено ако са дадени дадени от самия родител, с цел подобряване статуса на обучаемия. Също така се притеснявам, че може да се прояви лично отношение ( в и извън образователната институция) и това да навреди на детето.
Правя уговорка, че тази карта, в този и вид, няма да събере необходимата база данни за анализ на рискови групи. Тя ще задоволи изискването на МОН за съществуване на портфолио, но няма да може да бъде адекватен доказателствен материал по системата.

Истинската структурата на портфолио на дете/ ученик има за цел да събере данни по отношение на напредък, развитие на умения и най - важното, възможност за идентификация на рискови и уязвими групи. След попълване на информацията се прави анализ по зададена периодика, заложена в Наръчника по управление на риска, от експерт (психолог, педагогически съветник, външни експертни звена), като преди да се започне събирането на данни по отношение развитието на обучаемия, се търси съгласие на родител (чрез попълване на декларация). Аналитичната част изисква специфични умения и не е препоръчително да се прави от учител. Учителят само констатира факти и предоставя данните за анализ. Документацията по отношение на децата/ учениците се съхранява според ЗЗЛД, не подлежи на публично обсъждане и не се предоставя на никой друг, освен на родител. Портфолиото може да бъде изискано  от МВР, Отдел Закрила на детето и Социалните служби по установения от Закона ред. Портфолиото на дете/ученик  се събира и съхранява според процедура в системата по качество.

Порфолиото съпътства  детето от влизане в образователна среда, до излизане от нея. Препоръчвам при портфолиото да има приемственост от страна на образователните институции, в които е било детето. Колеги работещи след Вас, е препоръчително да знаят какво става и как се е развивало като знания, умения и т.н. Идеята е това да бъде документ подпомагащ учителите при изработка на програми по преобщаващо образование. Портфолиото, което публикувам, е консултирано с едни от най - добрите психолози в България и е изградено така, че да може да даде ясна представа на специалистите, какво се случва с това дете и има ли изменение извън норма. Тази карта е по - скоро превенция, а не решение и съдържа информация, която подпомага всички работещи с въпросното дете, до излизането му от образователна среда. Тук е момента да отбележа, че ако учителят е несправедлив, може да има информация с невярно съдържание. Именно затова, тези карти ( портфолио ), е необходимо да бъдат внимателно анализирани от специалисти, след проведено проучване. Учител не може и не е препоръчително да дава каквато и да било оценка (или квалификация), по адрес на въпросното дете/ученик. 

Портфолиото на обучаемите, е неразделна част от системата за управление на качеството в образователната институция. Съхранява се в помещения с оторизиран достъп, в съответствие с Регламент 679/2016. Портфолиото първоначално се попълва на база информация подадена от родител/и, чрез анкета или друга предвидена форма, като се оформя по изискванията заложени в документ ОД_НС_07_06-01, от класния ръководител. След първоначалното попълване, класния ръководител предоставя за съхранение документа към оторизирано за целта лице. Надграждането на информация, се осъществява по процедура разписана в План за управление на процеси ОД_ПУ_10_ПП-01. Пълната последователност за приемане и предаване на информационните бази, е включена в изискванията към системата за управление на качество, която функционира и се прилага в образователната институция. Отговорност за съхранение на информацията има директора и/или оторизирано лице, утвърдено със заповед от директора. Допълнителната информация за междинните постижения на обучаемите, като рисунки, снимки, текстове, контролни, класни и др., се съхраняват от лицето регистрирало постижението на обучаемия (учител, ръководител група, ръководител клуб и др.) и/или класния ръководител. На определена периодика, заложена от директора, лицето регистрирало тези постижения, изготвя анализ, които се предава по процедура, за прилагане към основното портфолио на обучаемия. Тази последователност, сроковете и отговорностите са описани в План – управление на процеси ОД_ПУ_10_ПП-01.

 

ПОРТФОЛИО ОБУЧАЕМ
 
1 Обща информация за детето
*Общата информация се попълва при постъпване в образователната институция

Имe  
Име образователна институция  
Информация за контакти с детето  
телефон e-mail blog/web-страница  
Име на майка:  
Месторабота: Тел.: E-mail Година 2016 /2017
Година 2017 /2018… до завършване на учебен период
Име на баща:  
Месторабота: Тел.: E-mail Година 2016 /2017
Година 2017 /2018… до завършване на учебен период
Име настойник:  
Месторабота: Тел.: E-mail Година 2016 /2017
Година 2017 /2018
Година 2018 /2019
Година 2019 /2020… до завършване на учебен период
Единствено дете ли е?
Има ли братя и сестри (Обща информация за другите членове на семейството.)
 
Кой полага грижи за детето?
Има ли родител в чужбина?
 
Календарна възраст, на която обучаемия постъпва в образователната институция. Година на постъпване в образователната институция.  
Здравен статус при постъпване + има ли физически и психически аномалии Само ако родител подаде такава информация и/или обучаемия е със СОП.

 
2. Педагогически състав работещ с дете/ученик
Имена на учители работещи с дете/ученик в класа/групата при постъпване в образователната институция:

Учител 1 Име/ Тел/ адрес Подпис: Преподава по:
Учител 2 Име/ Тел/ адрес Подпис: Преподава по:
Учител 3 Име/ Тел/ адрес Подпис: Преподава по:
Учител 4 Име/ Тел/ адрес Подпис: Преподава по:
Други учители/възпитатели взаимодействащи с дете/ученик:    

3. Среда
 

Има ли изградена култура в обучаемия за спазване на здравословен режим на живот?
 
 
Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Притежава ли умения за опазване на лично здраве и изграждане на устойчива околна среда?
- Подбира адекватна информация за продукти, услуги, здравословен начин на живот и др.
 
Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Само ако родител подаде такава информация. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
- Познава нормите за еко култура.
- Умее да работи в природна среда и се стреми към опазването и.
Умее ли да поддържа здравен статус?
Притежава умения за опазване на лично здраве, участва в спортни събития и има умения за разпознаване на вредни за здравето вещества и дейности.
Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Има ли в приятелския си кръг, звена с рисково поведение? Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Изисквания и специфика при работа с детето ( Може да бъде зададено от родител и/или оторизирано експертно звено) Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа. /Попълва се в динамика с анализ  всяка година
Зависимост от обкръжаваща среда ( влияния на общ кръг) Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Родител, наблюдения учител / Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Особености, напредък и затруднения (в образователен аспект). Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Родител, наблюдения учител / Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Информация за умения за адаптация към нови условия. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Как е преминал процесът на адаптиране в образователната институция. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Има ли изградена среда дете/ученик да се развиват дългосрочно?
(Има ли среда обучаемия да навлезе адекватно на пазара на труда. Има ли условия за изграждане на умения? Връзката ДГ->ОУ - > СУ-> Университет-> Бизнес)
Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Родител, наблюдения учител
Има ли рискови параметри, които да повлияят развитието на детето в дългосрочен план?
Идентификация на рискови параметри, влияещи върху развитието на обучаемия.
Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.

 
4. Развитие на дете/ученик през 1- ва 1- ва, 2- ра, 3- та и т.н. година от престоя в текущата образователна институция
 

Изградени ли са социални, граждански и интеркултурни компетентности? Автономна и активна личност
Общочовешки ценности;
Познава институциите;
Зачита права на личността;
Съзнава културна идентичност;
Взаимодейства с членове на семейството и общността;
Изразява гражданска позиция;
Взема самостоятелни решения;
Носи отговорност за поведението си;
Познава публични институции;
Прави връзка между отделни сфери на обществения живот и причините за социални неравенства;
Умее да води диалог с различни културни общности.
Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и, педагогически съветник и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Емоционално развитие. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и, педагогически съветник и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Познавателно развитие. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и, педагогически съветник и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Езиково развитие (логопедично , владее ли български език). Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма.
Особености на детето по отношение на приемане на промяна. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и, педагогически съветник и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Успехи. Награди. Постижения. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и, педагогически съветник и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Образователно ( по карта на МОН). Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Учител. Попълва се всяка година с аналитична част.
Затруднения при учене. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и, педагогически съветник и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа. Попълва се всяка година с аналитична част.
Затруднения при внедряване на игри и неформални инструменти в образователния процес. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Учител, Педагогически съветник
Активности. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Родител, учител
Умее ли да формира въпроси и проблеми? Умее ли да прилага опит и знания, към нови ситуации? Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Родител, учител. Попълва се всяка година с аналитична част.
Дейности и интереси извън образователната институция (изяви, курсове, спортни клубове) Има ли изявени интереси, които да надградят неговите умения? Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Учител, Педагогически съветник, Родител
Индивидуалност на детето. Умения за оценка и самооценка. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Учител, Педагогически съветник Попълва се в динамика. Информация се получава от родител, наблюдения учител/и, педагогически съветник и/или други заинтересовани лица. Регистрацията в това поле се осъществява единствено и само при попълнена „Работна карта“, в която с подпис и при проведена проверка, на база сформирана комисия от експерти, се дава становище и препоръка за последваща работа.
Участие в образователния процес (общ план)/ Проявява ли готовност за учене и участие в образователния процес?
Резултати от образователния процес.
Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Учител / Попълва се в динамика/ Всяка година
Други: Материали, доказателства отзиви и оценки от учители, ръководители на допълнителните дейности, провеждани в образователната институция, колегиум, НПО, клубове, от други образователни институции, грамоти и отличия и др. Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма. Учител / Попълва се в динамика/ Всяка година

 
5. Поведение и лични умения на дете/ученик.
/Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма./

Има ли изградена комуникационна култура Да/Не Ако „Не“, се следи за подобрение в статуса
Социализация. Да/Не Ако „Не“, се следи за подобрение в статуса
Възпитание. Да/Не Ако „Не“, се следи за подобрение в статуса
Дисциплина в и извън образователната институция. Да/Не Ако „Не“, се следи за подобрение в статуса
Проявява ли агресия? Да/Не Ако „Не“, се следи за подобрение в статуса
Проявява ли готовност за учене и участие в образователния процес? Да/Не Ако „Не“, се следи за подобрение в статуса
Умее ли да създава приятелства? Учител, Педагогически съветник
Умения да контролира емоциите си? Учител, Родител, Педагогически съветник
Проявява ли емпатия? Учител, Родител, Педагогически съветник
Артистичност? Учител, Родител, Педагогически съветник
Творчество/ въображение/новаторство. Учител, Родител, Педагогически съветник
Кое предизвиква в него любопитство , ентусиазъм, възхищение? Учител, Родител, Педагогически съветник

 
6. Препоръки
Препоръки за насърчаване и мотивиране на детето за дейности стимулиращи личностното, емоционално и социално развитие. Изграждане на персонални мотивационни канали и изводи от персоналната работа с дете/ученик, по отношение на методи за работа с него и техниките за предизвикване на любопитство и мотивация.

Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма.
 

 
Всички събрани материали като доказателствен материал в портфолио на дете/ученик трябва да бъдат датирани и подписани от учителите в групата и от съответните специалисти и експерти работили с дете/ученик.
 
7. Общи Бележки
Попълват се от класен ръководител или лице отговарящо за надлежното изготвяне на документа, с подписани протоколи и/или Бланка "Информирано съгласие" ОД_НС_05_00-01, за запознаване на родителите с постиженията на деца/ученици и готовността им за продължаване на следващ етап от развитие в образователна среда.
 

Първоначално се попълва само на база информация от родител, приложена в анкетната форма.
 

 

Дата и подпис на лице отговарящо за попълване на портфолио на дете/ученик:

 

Насоки за прилагане на Портфолио на обучаем.
 
Структурата и оформянето на доказателствения материал изискуем от педагогическия персонал е по типова бланка ОД_НС_03_08-01 Аналитична карта дете/ученик (на хартиен или електронен носител) се определя от комисията /групата по качество в образователната институция в зависимост от областта и критерия за оценка. Доказателственият материал е инструментариумът на процеса. Те са изготвени според изискванията, метода, сроковете и отговорностите по набирането на данни. Набирането на данни по отношение на дете /ученик е отговорност на целия педагогически и непедагогически състав в образователната институция.
 
Видове инструменти за набиране доказателствен материал:
Анкетна карта. Анкетната карта се изработва от специализирани екипи и/или оторизирани експертни звена. Картата се предоставя за попълване при постъпване на обучаемия в образователната институция, от родителите на обучаемия и се съхранява като неразделна част от портфолиото на обучаемия според Регламент 679/2016.
Въпросите разгледани в анкетата са структурирани на база елементите за идентификация на рискови звена и уязвими групи. Прилага форма за наблюдение и промяна на статуса описан и заложен в анкетната форма. Прилага се процедура за приложение на портфолио на дете, която е неразделна част от системата по качество в образователната институция. Родител може да промени подадените параметри и да се възползва от правото данните подадени от него, разглеждащи параметрите да бъдат заличени в съответствие с Регламент 679/2016. При идентификация на рискови параметри учителя е длъжен да сезира специализираните органи в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Процедурата е разписана в План за управление на процеси, към системата за управление на качество, която функционира и се прилага в образователната институция.
 
Информационна Работна карта ОД_НУР_00-01 Информационната работна карта се попълва на хартиен носител, с приложен номер от Регистър „Вътрешна кореспонденция“, при идентификация на рискови параметри от заинтересовани лица и се предоставя за разглеждане по процедура на директор, който свиква експертна комисия, имаща правомощия да приложи коригиращи действия за подобряване работата с обучаемия. Процедурата е разписана в План за управление на процеси, към системата за управление на качество, която функционира и се прилага в образователната институция.
 
Бланки  ( справки, протоколи, анкети, чек листи и др.)
Използват се, за да бъдат записвани данните, показващи съответствието с изискванията, определени в дескрипторите на показателите. Те трябва да имат заглавие, идентификационен номер, дата на изготвяне. Формата и съдържанието им е различно, както и наименованието им. Възможно е това да бъдат справка, анкета, протокол, чек-лист и др.
След попълване на съответните бланки, те се анализират ( обобщават) и се предлагат за утвърждаване от директор и/или педагогически съвет.
 
Бланките могат да бъдат подготвени на хартиен носител, или  он-лайн платформа според необходимостта и обхвата на изследване.
 
Интервю
 
Интервюто е техника за приложима за събиране на персонална информация. Подготовката и осъществяването на интервю се съгласува в директори или отговорник по качеството. Проведените интервюта са допустима част от възможния инструментариум, използван при самооценяването. Интервюто може да се определи като предварително подготвена лична среща за събиране на информация с определена цел. Процесът на правене на интервю се състои от:

  • подбор на субекти за интервюиране;
  • подготовка на въпроси;
  • вземане на самото интервю;
  • документиране на интервюто;
  • съхраняване.

Интервюто се провежда в спокойна атмосфера. Интервюираният трябва да знае причината за интервюто, защо точно той / тя е избран/а за него, за какво ще се ползва събраната информация.
Интервютата се провеждат по предварително набелязани въпроси, които се записват на бланка и се прибавят към доказателствения материал. Ако се интервюират повече от един човек за целите на самооценяването, въпросите следва да са еднакви и да се задават в една и съща последователност, т.е. интервюто да е стандартизирано. Въпросите за интервюто трябва да са структурирани и максимално да кореспондират с набелязаните цели на интервюто.
По време на интервюто, интервюиращият не трябва да прекъсва интервюирания. Само в случай, че интервюираният се отклонява от темата интервюиращият трябва внимателно и тактично да го насочи отново.
Добре е, проведените интервюта да са записани на магнитен носител, за да се избегне субективния фактор при оценяването. Предварително следва да се изисква съгласието на интервюирания.
След приключване на интервюирането на всички предвидени участници интервюиращият следва да обобщи и анализира отговорите по всеки от предварително определените въпроси, като анализа се предлага за утвърждаване от директор и/или педагогически съвет.
 
Наблюдение
Наблюдения се извършват от комисия на база предварително изготвен План за наблюдение ( свободна форма) одобрен от Директор. Комисията ангажирана с наблюдението се сформира от директор, като в нея са включени минимум трима човека. Състава на комисията може да е както от вътрешни, така и от външни експерти, имащи компетенция да работят със съответната заинтересована страна. След приключване на наблюдението, комисията следва да обобщи и анализира наблюдението, като в последствие този анализ се предлага за утвърждаване от директор и/или педагогически съвет.
 
Процедурата за прилагане и гарантиране на информацията на портфолио на обучаем, е включена в изискванията по Регламент 679/2016 и е разписана в План за управление на процеси ОД_ПУ_10_ПП-01, към системата за управление на качество, която функционира и се прилага в образователната институция.

Сходни материали и полезна информация, можете да намерите в групата за взаимопомощ "Системи за управление на качество в образованието. Работна група."

Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от "Институт по качество в образованието", е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. Предвидени са обучения, които можете да моделирате като структура, според Вашите необходимости и изисквания. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на документация (Регламент по сигурност, документите към него, стратегическа документация, документация свързана със система по управление на качеството, управление на риск), ние може да разработим такава, с приложени изисквания по нормативна база, в зависимост от среда и специфики.

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167