fbpx ЗПУО - изменение и допълнение /03.02.2023 г./ Чл. 263, ал.4, т.1 Качество на образованието. | Образователни инструменти.

ЗПУО - изменение и допълнение /03.02.2023 г./ Чл. 263, ал.4, т.1 Качество на образованието.

На 03 февруари 2023 година излезе изменение на ЗПУО.
По молба на колеги, тази статия ще обхване стъпките, в изпълнение на изменението на Чл. 263, ал.4, т.1, изискваща „качество на образованието и мерки за неговото повишаване“.

„Качеството“ не е само наличие на документи. Документите отразяват дейности и процеси, проследяват развитие и описват действителното изменение на състоянието с изискване за обхватност на последователностите от действия. Определени са рамките за събиране на данни, за да се осъществи качествен анализ. Определят се несъответствия ( в мерките по качество) и се предприемат действия за подобряване на работата. Има цикличност по прилагане на планиране, изпълнение, анализ, самооценка, мерки, дейности за подобряване, актуализация по изисквания и отново планиране.

Последните дни доста колеги ми се обадиха с въпроси. Ще публикувам това, което написах в групата на екипа на „Институт по качество в образованието“, като ще се опитам да дам насоки в конкретика.

Измененията, дори на вид „безобидни“, определят актуализиране на рамка по изграждане на Стратегията за развитие и цялостната дейност в образователната институция, касаеща определени цели и процеси.
Колегите, които от години работят по разработената от нас рамка на Стратегията за развитие, в едно с Политиката по качество, мога да ги успокоя. От 2016г. сме заложили цел с приоритетно направление, което прилага изискване за качество на образованието.
Измененията и допълненията в Чл.263 на ЗПУО, ал.4, т.1, не предполагат само „козметични“ промени. Преди да стигнете до изменение на стратегическа рамка, се предприемат стъпки по организация на управлението. Ще се опитам накратко да опиша тези стъпките в изпълнение на изискването, заложено при изменение на ЗПУО, в Чл.263, ал.4, т.1.
Обръщам внимание, че е препоръчително да изграждате документалната си рамка по специфика на среда и специфика на функциониране. Не „заимствайте“ документи от други образователни институции. Можете да следвате рамка, но документът е препоръчително да има уникално съдържание.

Стъпки по изграждане на рамка за обезпечаване на качеството в образователните институции:

  1. Изграждане на Политика по качество.

ЗПУО регламентира качеството в ЗПУО: Чл. 22, ал. 2 т.15; Чл. 270; Чл.271 и след изменението на ЗПУО в Чл.263, ал.4 т.1. Определението за качество, както и областите и критериите, е регламентирано в Наредба 18. След допълнението и изменението по Чл. 263, еднозначно е определено къде и как ще се следи изпълнение на дейностите за поддържане на качество в образованието.
Политиката по качество обхваща цялостната изискуема документална рамка, изискванията по управление на процесите, определя как ще се гарантира качеството в институцията и разглежда:

  • Качество на управление (Област „Управление“, заложена в Наредба 18 и регламентирано в Наредба 15, в изискванията към длъжността на директора);
  • Качество на процесите (Област „Институционална среда“, заложена в Наредба 18; ДОС за физическа среда; Наредба 15 – по отношение на изискванията за управление на процеси);
  • Качество на резултатите (Област „Образователен процес“, заложена в Наредба 18; Наредба 15 в длъжността на директор, педагогически специалист, логопед, психолог и др. длъжности, определени в Наредба 15)

Политиката по качество ще опиша подробно в някои от следващите статии, които ще публикувам в сайта: www.eduset.net, раздел „Инструменти“.

Цялостната система по управление включва: • Политика по качеството. • Правила за изграждане и поддържане на политика по качеството в динамика. • Наръчник по управление. • Наръчник за самооценка. • Процедура по управление на документираната информация. •Процедура по управление за регламентиране на реда и начина за провеждане на вътрешни одити. • Процедура по управление и регламентиране на реда, отговорностите, управление на процеси, несъответствия и коригиращите действия. •           Процедура по управление на качеството. Контекст на образователната институция. Обхват. Заинтересовани страни. • Процедура по управление на качеството лидерство, координация и субординация. • Процедура по управление на риск, кризи и промени. •         Процедура за управление на среда, поддържане на благоприятна среда и управление на риск, кризи и промени в динамика. Управление на жалби и сигнали. Идентификация на дете в риск. Оценка на рискови фактори. План-процес управление на риск в динамика. •Процедура жалби и сигнали • Одит риск /рискови параметри • Процедура за устойчиво управление на ресурси (финансови, материални и човешки ресурси) • Инструкция за проектиране, разработване, изменение на нови продукти и прилагане на иновации. • Инструкция по управление компетентността на персонала • Програма за проучване на нуждите по обучение, образователен процес и квалификация. • Инструкция за контрол на документацията и регистрите • Инструкция по последователност за съобщаване, приемане и регистриране на промени/ несъответствия, постъпили по желание на заинтересовани лица. • Рамка за определяне на обхвата на системата за управление на качеството по т.4.3.  • Цели по качеството. • Скали за оценка. • Области и критерии. • Наличности. Съответствия. Процеси и ефективност на управление на процесите. Скали за оценка по индикатори. • Списък на заинтересованите страни. • Форми за измерване нива удовлетвореност заинтересовани страни по видове групи. •Времева рамка по измерване нива на удовлетвореност на заинтересовани страни, по видове групи. План измерване удовлетвореност на заинтересовани страни до 2030 година.
Спецификата на среда се залага във всеки един документ. Именно затова никога не даваме, продаваме, публикуваме и т.н., готови, написани документи. Едно е да спазваш рамка, друго е да имаш готови текстове, които не отразяват реалността и специфика на образователната институция. Всички матрични, рамкови документи изградени в помощ на директорите от нашия екип, се предоставят при запитване и след тяхното предоставяне нашият екип работи с всеки един директор индивидуално, за да може да се адаптира рамката.  Оптимизират се документите и към момента прилагаме организационна структура, която намалява административната тежест. Описани са наръчници, процедури, концепции, алгоритми, инструкции, формулярни бланки и оперативни документи за пълно обезпечаване на изискването за качество.

             2. Изгражда се Концепция за устойчиво развитие (Регламент за устойчивост).
Концепцията залага дългосрочните цели, визия, мисия, към нея има план, който регламентира растежа. Анализът към концепцията обхваща по – голям период, в нея се залагат иновациите, регламентира формите на управление и съхранение на знанието в институцията (Концепция за управление на знанието), формите за дългосрочно развитие на знания (квалификация и др.), прилага изискването за осъзнатостта на екипа (стъпки по осъзнатост: 1) информираност; 2) информация и разбиране; 3) разбиране и прилагане; 4) прилагане на действия на рефлективно ниво) и описва формите за управление на риск, кризи и промени.
 

3. Определя се Комисия по качество.Комисията изгражда свой правилник и провежда самооценяване.

Тя планира своята дейност така, че да може да се осъществи ефективно самооценяване, да се съберат достатъчно данни за анализ и изграждат Годишен доклад за самооценка. Докладът се приема на ПС, в едно с мерки и предложения за коригиращи дейности. За комисията ще дам допълнителни насоки, в някоя от следващите статии.
 

4. Изгражда Стратегия за развитие.

В нея се описват цели, мисия, визия, в съответствие с рамката определена в Концепция за устойчиво развитие. Описва контекста, как е организирана политиката по качество (кратко), със срок 5 (вече са 5 не 4) години; определя се организационната структура. Не е допустимо в концепцията да има едни цели, а в стратегията други. Стратегията има глобална цел, стратегически и конкретни оперативни цели за 5 годишен период, а в Концепцията се залагат само дългосрочните цели, синхронизирани с Националната стратегическа рамка.
 

5. Изгражда се Годишен план за дейността, в съответсвие с изискванията за качество.
Дейностите са разпределени по цялостната координационна и субординационна рамка. Внимавайте за заповедта по организационната структура.
 
6. Провежда се самооценка
Изгражда се инструментариум за провеждане на самооценка (наръчници, индикатори, скали за оценка, области), съгласуваност между рамките за качество на НИО и вашите рамки, като се следи за проследяване и идентифициране на несъответствията, определени в мерките по качество за предходен период).
 
7. Провежда се ефективна контролна дейност.
За ефективното провеждане на контролна дейност има много какво да се напише, но ще бъде обект на друга статия. Контролната дейност на директора (КДД) обхваща цялостната политика по качество и следи за изпълнение на целите по цялостната координационна и субординационна рамка. Тук, не малка част от директорите, са крайно уязвими. Цялата КДД, както и ключови документи свързани с работата на директора и комисията по качество, са приложени в www.panel.eduset.net
 
8. Определят се мерки по качеството.
На база проведената самооценка се прилагат мерки за повишаване на качеството. Мерките съдържат пропуски, несъответствия, проблематика и са уникални за всяка образователна институция. Мерките са несъответствия. По отношение на „преписването“ на мерките, ... масово се копират мерки по качеството от интернет или „приятели“, без да е проведено ефективно самооценяване. Някои от директорите все още нямат ясно изградена координационна и субординационна рамка по специфика на среда и нямат организационна структура, не са наясно как са определили мерките си и екипите, не са наясно кой за какво отговаря. Някой, някъде е дал някакъв документ и 100 училища го копират. Какво става? Кой кого лъже? Определени директори трудно ще докажат капацитет. Хубавото е, че вече не се изисква мерките по качество да се качват на сайта на образователната институция, което ще намали степента на риск от преписване на чужди мерки (чужди грешки и несъответствия). Не заимствайте мерки по качество от други образователни институции. Така „приемате“ техните грешки за свои.
 
9. Определят се дейности за подобряване на работата.
Дейности за подобряване на работата обхващат последователността от действия, които прилагаме за достигане и гарантиране на целите по качество. Коригиращите дейности се прилагат за изпълнение в следващ период. Актуализира се политиката по качество, целите по качество, индикаторите, формите за вътрешен одит (наблюдения на комисията по качество за самооценка и Контролната дейност на директора)

Стъпките по самооценка, определяни на база мерки по качеството и предложения за коригиращи дейности, се прилагат на всяко едно ниво по изградената координационна и субординационна рамка, с изискване за обхватност на самооценката. Събира се идентификация за изменения на средата по всички направления.

Обръщам внимание, че:
Чл. 263. (1) Педагогическият съвет в училището:
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 5 години  (вече не са 4, а 5), с приложени към нея план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
9. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
10. определя ученически униформи;
11. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;
12. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;
13. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
14. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Педагогическият съвет на детската градина и на центъра за подкрепа за личностно развитие изпълнява правомощията по ал. 1 съобразно предмета на дейността си.
(3) Документите по ал.1, т.1 - 5 се публикуват на интернет страницата на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие. (Коментар: Тук отпада изискването мерките по качество да са на сайта на образователната институция)
(4) Стратегията за развитие на детската градина или училището се разработва за изпълнение на стратегически цели и специфични за институцията цели най-малко по следните насоки:
1. качество на образованието и мерки за неговото повишаване;

/ Отново описвам как става това? 1) Изгражда се Политика по качество; 2) Определя се комисия по качество; 3) Изгражда се Концепция за устойчиво развитие; 4) Чак тогава се изгражда Стратегия за развитие. В нея се описва, как е организирана политиката по качество (кратко); 5) Изгражда се инструментариум за провеждане на самооценка (наръчници, индикатори, скали за оценка, области, съгласуваност между рамките за качество на НИО и вашите рамки); 6) Провежда се самооценка; 7) На база проведената самооценка се прилагат мерки за повишаване на качеството; Коригиращите дейности се прилагат за изпълнение в следващ период./
2. патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците /Коментар: Внимавайте с общото планиране на педагозите. Има специфика при изграждане. Това не е онова "тематично разпределение", което е общо прилагано от колегите/;
3. осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности;
4. гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; /Коментар: Внимавайте планирането на училищно ниво и с общото планиране на педагозите./
5. механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
6. предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание;
7. приобщаване на деца и ученици; /Коментар: Предвидено е и в планирането на педагозите.
8. противодействие на тормоза и насилието;
9. превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.
(5) Стратегията за развитие на центъра за подкрепа за личностно развитие се разработва по стратегически цели и специфични за институцията цели, обхващащи най-малко насоките по ал. 4, т. 1, 4, 6, 7 и 8.
(6) Задачите за постигане на целите по ал. 4 се планират в стратегията по години, като резултатите се отчитат в края на всяка учебна година.

Ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря.

ЗАЩО? ЗАЩО СЕГА?
Това, като процес, стартира от 2016 година. Поетапно се прилагат изискванията, които са определени на Европейско ниво и нещата не са толкова драматични, колкото звучат. Политическото размахване на "качеството", като „плашило“, създаде паника, която е абсолютно неадекватна и е перфектен инструмент за манипулация на гилдията.

Тези, които още повтарят, като мантра, че няма изискване за качество, няма да ги коментирам. Там е кауза пердута.

Драматично ще е само за тези колеги, които още се чудят дали да работят по изисквания, дали няма да "им се размине" и дали няма да се "минат" ако вземат да понапишат някой документ, дали да свършат някаква работа. Не е тайна, че в определени екипи има колеги, които поемат целия товар по дейности и документи, а други „вдигат скандали“, оплакват се и мрънкат, като по този начин избягват каквото и да било натоварване… нищо, че има изискване, като част от длъжностната характеристика. Само за пример ще кажа, че изискването за портфолио е още от 2016г., обаче … има колеги, които нямат такова или ако имат нещо написано, то е само проформа. Сега години назад ще трябва да възстановяват данни, което е много трудно. Презентационните PPT портфолиа, които не съдържат основни доказателствени форми по длъжността, ще са интересен материал, в подкрепа на длъжностната характеристика. Липсват анализи. Липсват данни за анализи.

Истината е, че ще има драматизъм за тези директори, които не прилагат ефективно лидерство, между временно върху тях се осъществява натиск от учители и токсични звена, които не искат да се "натоварват" и смятат, че директорите са длъжни да „вършат цялата работа“. За някои учители, все още е много трудно да определят рамка и План за работа, План за урок, да не говорим за доклад, с анализ на резултатите. Препоръчвам на директорите да предприемат стъпки в посока развитие компетентностите на екипа, по организация на процеси и отразяване на процесите, в документални записи.

От педагогическите специалисти се изискват само: портфолио, общо планиране, според изискванията на длъжността, доклад – анализ с мерки по качество и да попълва периодично атестационна карата (провежда се самооценка), като към нея описват какво и как са постигнали, какви резултати с децата имат и каква изключителна резултатност за годината/ периода са генерирали.
За сметка на това директорите имат крайното натоварване. По тази причина едно от изискванията за „ефективно лидерство“, е директорите да разпределят отговорности по цялостната координационна и субординационна рамка. Процесите се управляват в рамките на комисии, работни групи, екипи за ключови компетентности.

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

Напоследък доста често чувам как се прилага натиск върху Вас от страна на учители, които не желаят да работят. Пускат се безумни жалби в РУО, МОН, с цел директора да „спре  да ги тормози“. Същите подтикват родители също да пускат жалби и живота на един директор започва да преминава от нормално състояние, в „ходене по мъките“.

Знаете ли колко колеги директори се разболяха, при това нелечимо? Всичко това е натрупан стрес. По тази причина, в системата съм приложила лесно управляема рамка. Има създадена много точна организационна структура, която равнопоставено разпределя отговорностите. Изградила съм обхватна рамка за Контролна дейност, която позволява ефективно управление. Определени са със заповед отговорности, които пренасочват за изпълнение задачите по екипи и лица. В Политиката по качество има предвидена Процедура „Жалби и сигнали“. Обърнете и внимание.
Директорът носи отговорност за всичко. Прилагането на безкомпромисна контролна дейност създава усещане за справедливост, но и спокойствие на целия екип. Ако някой Ви "заплаши": "Напускам!", го освободете веднага, защото един токсичен човек може да "разклати" успехите на цялата образователна институция. Ако регистрирате, че някой е не само токсичен, но и не работи адекватно с колегите си и децата, го освободете, като спазите КТ.
Децата са най – важни!

Има хора, които спешно трябва да напуснат системата. Тяхното присъствие е пагубно за образованието. Размахването на политически лозунги води до дисбаланс в системата.
Реално, част от колегите изобщо не могат да кажат, да опишат или да защитят, как в действителност се работи с децата. Истината е, че тези, които най – „мрънкат“ и се оплакват, си пишат документите първи, но са създали такава токсична среда, че после трудно се работи.
Отново… Осъществявайте ефективна контролна дейност! Крайно несправедливо е директорите да прикриват пропуските на неработещите звена и самите те да понасят цялата тежест / отговорност.
Бъдете здрави и ако имате въпроси, ще отговоря.
 
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РУО И МОН,

Вярвам в капацитета на институциите. За съжаление, част от експертите нямат условия да осъществят качествена методическа подкрепа. Искам да Ви обърна внимание, че системата по управление на качеството, не е инструмент за наказания и политически натиск, а е механизъм за подобряване на работата в институциите. Ефективното и прилагане позволява да се идентифицират неработещи звена.
Разклатеното доверие към институциите идва от факта, че функциите на директорите са сведени до нива, които са неприемливи и реално, не се предвижда време да се работи ефективно. Пускането на безумни справки, изискването документи да се актуализират всяка година /наличието на изискуеми 223 план – процеси (към 2023 година)/, създава невъзможност за ефективно достигане до целите по качество, заложени в нормативната база. Няма определена рамка какво точно се иска, какви да са документалните записи, какво съдържание да обхващат.
Справедливостта е ключова за достигане на реални резултати с децата. Помислете как може да се намали обема от изискуема документация.

 Пример: В раздел „Работа със заинтересованите страни“. Наличието на ефективно приложена Комуникационна политика е достатъчно, като към нея всеки сам да определи колко плана и документа са необходими. Един път се иска „План за публичност и визуализация“, друг път „План за информация и публичност“, отделно още 100 документа. Това са елементи (точки) в Комуникационната политика. Безумията са не е само в този раздел. Няма да разглеждам случай, в който експерт не знае какво е Комуникационна политика и осъществява натиск върху директор. Това са единични случаи, но те разклащат доверието и нагласите сред гилдията.
Актуализацията е нормално да бъде прилагана само за тези документи, по които има изменение или са в пряка зависимост, с ключови за управлението контролни точки. Изискването да има рамкова формат на управление, заложено в Политиката по управление, да бъде обезпечено с гъвкава структурна съдържателна част, която всеки директор може сам да определели. Натоварващо е да се иска актуализация, към документа да има заповед за всяка година, без да има изменение по въпросния документален запис.
Образователните институции имат увеличена административна тежест заради липсата на ясни и прозрачни за одит области, критерии, скали за оценка, параметри за съответствие. Административната тежест не се намалява от това, че работим в електронна среда.
Обръщам се към Вас с молба. Помислете как да защитите качествено работещите в системата. Към момента системата дава възможност за „чуване“ на неистини. За каква благоприятна среда говорим. Младите учители си тръгват от системата именно заради негативните нагласи към тях.
Уважаеми Началници на РУО, не приемайте анонимни жалби. Нека при Вас да се осъществява справедлив контрол и ако се има подаване на жалба, която не отговаря на действителността, да се намери механизъм за наказание на клеветника. Липсата на справедливост сведе до нула доверието в институциите.
Бъдещето на образованието зависи от Вашата справедливост и капацитет. Ако днес не се предприемат мерки, утре вече ще е късно.
Пожелавам Ви здраве, сили и воля!

И като за край на тази статия…

Мечтая си, някой ден да се събудя и децата да ходят с желание на училище. Уважавам документите. Наличието им дава яснота, лишава възможността за политически натиск, създава спокойствие за директори и учители, има достатъчно данни за анализ по изменения на състоянието на системата и отразява нивото на съответствие, с изискванията за качество .

От всичко казано и написано до тук, съм наясно, че ще понеса критики. Свикнала съм, неработещите и нежелаещите да работят, да ме критикуват. Политиката по качество, идеята децата да имат право на качествено образование, за мен е кауза. Не ме притеснява да чуя различно мнение.
Замитането на проблемите „под килима“, доведе до това, децата да излизат от образователна среда не достатъчно грамотни, бизнесът да не може да си осигури работна ръка, а родителите да дават пари за частни уроци, което е крайно неприемливо. Превърнахме системата в цирк, постове във фейсбук и създадохме токсична среда, в която децата отказват да учат. Учебните планове са безумни.
Заплатите не отразяват качеството на предлаганата образователна услуга. Дори и даден учител да желае да преподава ефективно, полага безумни усилия и го прави с цената на здравето си, въпреки системата. Към тези Учители, към тези Даскали изпитвам искрено уважение. Те ме вдъхновяват и заради тях все още има надежда за нашите деца. 
Дали одиторите имат съмнителна компетентност, дали учители и директори работят добре, си проличава след години. Политиката по качество създава контролни точки за проследимост (краткосрочни и дългосрочни), но резултатите се виждат късно. Тогава аз, вие, ние вече ще сме на възраст, която няма да ни даде възможност да променяме света. Политиката по качество изисква компетентност, сърце и труд. Останалото, останалото е само илюзия.
На всички желая здраве, сили и воля, а ако някой има нужда от съдействие, помощ или подкрепа, може да се свърже с мен.

Поздрави,

 инж. Калина Христова
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167