fbpx Образователен мениджмънт | Образователни инструменти.

Образователен мениджмънт

19. Cистема за управление на знанието. Стратегии за иновации. Ефективно управление. Модернизиране. Стратегическо и оперативно планиране на институционална политика в контекста на по – широка рамка на социоикономическата и културна среда.

Обучение с присъждане на  сертификат. 
Обучението е практически насочено.  

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

18. Oптимизация на организационна структура за управление и контрол по спазването на държавните образователни стандарти. Оптимално функциониране на работни групи, постоянни и временни комисии. Изисквания към работни групи и комисии.

Обучение с присъждане на сертификат.
Обучението е практически насочено.  

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

17. Oтговорност на педагогическия и непедагогическия състав, за достигане на устойчиви резултати в образователната институция. Включване. Изисквания. Ефективно управление на ресурси. Прилагане на ИКТ ресурси.

Обучение с присъждане на сертификат.

Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

16. Иновации в институционалния мениджмънт. Управление на знанието. Управленски иновативни подходи за достигане на устойчива резултатност в образователните политики. Управление на качество и ефективност. Мерки и механизми за устойчиво развитие.

Обучение с присъждане на сертификат. 

15. Координация и субординация при управление на образователната институция. Вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка и вземане на решения за промяна.

Обучение с присъждане на сертификат. 

14. Подобряване работата със заинтересовани страни. Ефективно включване в управлението и изграждане на устойчиви партньорски взаимоотношения с родители и други заинтересовани лица. Конструиране на връзки. Наблюдение. Измерване. Анализ.

Обучение с присъждане на сертификат.

Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

13.Комуникационна политика-Част 2. Pолята на учителя, при управление на негативни влияния и въздействия върху образователните политики, до степен на съответствие на резултатите. Модели за изграждане на устойчиви партньорства със заинтересовани страни.

Обучение с присъждане на сертификат

11. Структуриране и оптимизиране на документация, съгласно изискванията на ЗПУО. Форми на анализ и отчет. Структуриране на доказателствен материал. Измерване. Самооценка. Атестация.

Обучение с присъждане на сертификат

10. Учителят като гарант за устойчиви образователни политики. Управление и внедряване на система за намаляване на административната тежест. Атестация на образователна институция. Атестация на директор. Атестация на учител.

Обучение с присъждане на сертификат.

Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

9. Инструменти за измерване и оценка на удовлетвореността на заинтересованите страни. Видове инструменти. Роли. Ролята на учителя. Анкети. Анализ.

Обучение с присъждане на сертификат.
Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

Страници

Купи RSS - Образователен мениджмънт