fbpx ПОКАНА - Национална практическо – научна конференция „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ | Образователни инструменти.

ПОКАНА - Национална практическо – научна конференция „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

ПОКАНА

За участие в национална практическо – научна конференция
„УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

от 14 до 17 ноември 2018г.
гр. Сандански, хотел „Св. Никола“,
 

Уважаеми Колеги,
Институт по качество в образованието, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и ДГ “Пролет“ – гр. Сандански, Ви канят да се участвате в: Конференция „Управление на риск в образователна среда“ и да се включите в обучение (с присъждане на два квалификационни кредити) на тема: „Управление на риск и динамична среда, в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна“ и „Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание“, които ще се проведат от 15 до 17 ноември 2018 г. 

УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ:

 • Да се срещнете с колеги и приятели;
 • Да споделите опит;
 • Да създадете контакти с педагози и експерти, успешно прилагащи проблематиката в техните институции;
 • Да получите общо 3 кредит точки – един от конференцията, със служебна бележка и два от обученията;
 • Да се насладите на очарованието на гр. Сандански и подножието на Пирин планина.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (14.11-15.11.2018г.)

 • Модулно разпределение с два панела.
 • Издаване на сертификат за участие с възможност за един квалификационен кредит, след внасяне за одобрение в РУО .
 • Цена: БЕЗПЛАТНО
 • Заявка за участие, в едно с доклада или научното съобщение, се подава на info@eduset.net. Заявка можете да откриете в персоналните покани или на сайта „Образователни инструменти“ www.eduset.net ,  в раздел “Заявки”.

Панел 14.11.2018г.
13:30 - 14:00 ч. - Регистрация
14:00 - 14:30 ч. - Откриване – Конферентна зала, хотел „Св. Никола“. Представяне на участниците.
14:30 – 15:00 ч. - Дискусионен клуб: Постижения и затруднения при работа с рискови звена. Документална обезпеченост при работа с рискови групи в съответствие със системата по качество.
15:30 – 17:30 ч. - Представяне на теоретични разработки от участниците
Панел 15.11.2018г.
09:30 – 11:30 ч. – Работа по фокус групи
11:30 – 12:30 ч. – Заключителна част – връчване грамоти на участниците 
Обучителен панел (15.11- 17.11.2018 г.):

ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:

 • Цена за участие в конференцията – БЕЗПЛАТНО – получава се служебна бележка, с която можете да удостоверите пред РУО присъждането на квалификационен кредит
 • Цена за участие в обученията от 15.11 до 17.11. 2018г, -  95лв. /на човек, за двата квалификационни кредита/.

Заявка за конференцията можете да изтеглите от тук: ЗАЯВКА

ЦЕЛ: 
Основна цел на Конференция „Управление на риск в образователна среда“, е учители и психолози, работещи на територията на цялата страна, да могат да споделят опит при работата с рискови групи, да подпомогнат работата на младите учители, да станат част от промяната на обществото. Специфичната цел е да бъдат определени ползите от правилното управление на инструментите, ресурсите използвани за баланс и ефективност при управление на процеси, протичащи в класната стая, да се представят инструментите гарантиращи сигурността на децата. Вярваме, че всеки инструмент ще подпомогне развитието на подрастващите, ще гарантира качествено управление на процесите, ще улесни работата на колеги и ще създаде в участниците радост, от това да бъдем полезни.
Основна цел на обученията е да се споделят различни техники за работа с рискови звена, модели при работа в динамична среда, контрол над рискова критична маса, идентификация на рискови звена, необходими документи в съответствие с изискванията на системата по управление на качеството, законова рамка, оценка и самооценка на работата на педагозите в образователните институции, свързана с раздел „Риск, кризи, промени, сигурност и безопасност. Работа със заинтересовани звена, свързани с рискови групи“.

КАКВО МОГАТ ДА РАЗГЛЕЖДАТ ДОКЛАДИТЕ, КОИТО ЩЕ ПРЕДСТАВИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА?

 • Секция 1: Идентификация на рискови групи. Подкрепа. Необходими компетентности, при работа с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа. Техники за работа с „трудни“ деца и асоциални групи. Управление на промяната. Инструменти и техника за работа, в ситуация на промяна.
 • Секция 2: Мотивация. Техники за въздействие. Основни техники за мотивация на деца и ученици.
 • Секция 3: Управление на среда. Изграждане на положителна образователна среда. Изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда.
 • Секция 4: Работа със заинтересовани страни. Приложими модели и подходи за работа с родители, за постигане на положително въздействие върху уязвими групи и рискови звена.
 • Секция 5: Иновации при работа с рискови и уязвими групи.
 • Секция 6: Специфика при работа със заинтересовани звена, свързани с управление на рискови групи.  Техники за изграждане на устойчиви взаимоотношения. Приложими модели за работа при деца преживели насилие.
 • Секция 7: Комуникационна политика и риск. Измерване на удовлетвореност при работа с рискови звена. Изграждане на канали за комуникация с рискови групи.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 • Попълнена заявка;
 • Темите за участие да бъдат изпратени по ел. поща;
 • Доклади, които не са съобразени с изискванията за техническо оформяне няма да бъдат отпечатани в сборника.

 
ОПИСАНИЕТО НА ДОКЛАДА Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ВКЛЮЧВА:

 • Увод с кратко описание.
 • Основна част – пълно описание на метод или техника за работа, постигнати резултати, скали за оценка на резултатите, критерии за устойчивост, с приложена таблица или графика към описанието.
 • Име, образователна институция, координати и длъжност на участника  /на сайта и печатното издание, ще се публикува само име, длъжност и училището, в което работите/.

 
ФОРМИ НА УЧАСТИЕ Е КОНФЕРЕНЦИЯТА: доклад, научно съобщение, слушател.
СПЕЦИФИКА ПРИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 • Допуска се участие с повече от един доклад.
 • Доклада може да е с неограничен брой страници, но е препоръчително да съдържа не по вече от 5 страници, да бъде със структурирани текстове, без излишни „пълнежи“ от думи. Идеята е всеки свободно да изрази становище, да опише всичко необходимо, но да бъде ясно, стегнато и съдържателно.
 • Изисквания към техническото оформяне на докладите: Без номерация на страниците. Текстът да бъде подготвен на MS Word 2007 или следваща версия. Формат А4. Шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 11, normal. Заглавие: Times New Roman 11, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 10, italic, bold   Вътрешни заглавия: Times New Roman 11, italic, bold Подчертавания в текста: ITALIC (не bold). Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват, в края по азбучен ред – първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.
 • Могат да се прилагат таблици и графики.
 • Не могат да се прилагат снимки и картинки.
 • Всеки участник, ще има възможност да презентира основни моменти от доклада си на Конференцията, в рамките на 5 - 7 минути.
 • Презентациите се предоставят на организаторите преди началото на Конференцията (формат *.ppt).
 • Всеки доклад ще бъде публикуван в Сборник и публикуван в онлайн страницата  www.eduset.net - „Образователни инструменти“.
 • Книжното издание ще се получава с предварителна заявка на e-mail: info@eduset.net. Всеки участник заявява в заявката желанието си да закупи Сборник, и съответно колко броя  желае да закупи.
 • Цената на сборника (1 брой) ще се определи в зависимост от заявките за публикации и в съответствие с тиража на отпечатване.
 • Организаторът си запазва правото да раздаде грамоти, сертификати и награди. 
 • Организаторът си запазва правото на промяна в програмата.
 • Всеки участник ще получи сертификат и служебна бележка за участие в Конференцията.
 • Участници от проведения предварителен Конкурс на онлайн платформата „Образователни инструменти“, „Защото бъдещето започва от днес“, ще получат сертификат за образователната институция, в което работят и персонална награда определена от жури.
 • Разходите по пребиваване в гр. Сандански –  пътни, дневни, нощувка са за сметка на участниците.
 • Участниците резервират самостоятелно нощувките си в хотел.
 • Заявка за щандове, рекламни табла, изложби на издателства се подават предварително –  до 15 октомври 2018 г.
 • Всички участници ще получат подробна програма за реда на презентациите, включени в конференцията до 04 ноември 2018 г.  

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
За да се включите в конференцията и/или в обучителния модул, можете да попълните заявката приложена в писмото или да я изтеглите от тук: ЗАЯВКА. За да участвате с доклад / научно съобщение, изпратете заедно със заявката и Вашия материал на e-mail: info@eduset.net, с формат на документа: Word (*заглавие*.docx), до 07.10.2018г.
Ако имате въпроси, можете да се обадите в Институт по качество в образованието – инж. Калина Христова, телефон 0899885167

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:
Заявки за участие и пълните текстове на научните съобщения се приемат  до  07.10.2018г. - 23:59 ч.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА: 
Учители; Психолози; Екипи към образователни институции, работещи с деца в риск по Механизма за обща подкрепа; Училища; Детски градини; Центрове за обща подкрепа; НПО и всички представители на институции, работещи с деца в риск и уязвими групи.

ДРУГИ: Организаторът е воден изцяло от добри намерения. Това е една чиста инициатива от хората и за хората. В случай, че бъдат направени опити за нарушаване на добрия тон, измами, кражба на материали, непристойно поведение, добавяне на подвеждащо съдържание, обиди, дискриминация и др. - участниците ще бъдат отстранени. Организаторът не носи отговорност за авторски права и други на публикуваните материали. Размяната на награди и/или продажбата им за пари е недопустима.

ВАЛИДНОСТ НА ПРАВИЛАТА: Правилата влизат в сила от момента на публикуването им. Правилата могат да се редактират, изменят и допълват по всяко време от организатора, като за целта е да се спази регламента и осигурят удобства при работа на участниците.

ОРГАНИЗАТОР:  Институт по качество в образованието, ДГ “Пролет“ – гр. Сандански и Фондация „Качество в образованието“, регистрирана като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес и инициативите:

 • „Подобряване условията на труд в образователна среда“
 • „Подпомагане на жени и деца подложени на тормоз, живеещи в насилие“.

 
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!