fbpx 16. Иновации в институционалния мениджмънт. Управление на знанието. Управленски иновативни подходи за достигане на устойчива резултатност в образователните политики. Управление на качество и ефективност. Мерки и механизми за устойчиво развитие. | Образователни инструменти.

16. Иновации в институционалния мениджмънт. Управление на знанието. Управленски иновативни подходи за достигане на устойчива резултатност в образователните политики. Управление на качество и ефективност. Мерки и механизми за устойчиво развитие.

Обучение с присъждане на сертификат. 

Тема: "Иновации в институционалния мениджмънт. Управление на знанието. Управленски иновативни подходи за достигане на устойчива резултатност в образователните политики. Управление на качество и ефективност. Мерки и механизми за устойчиво развитие."

Кратко описание

Програмата включва последователност и инструменти за изграждане на управленски компетентности, изграждане на умения за планиране, организиране и контрол. Разгледани са: Специфика при определяне контекст на институцията. Контекст. Среда на знанието и изграждане на среда за развитие на иновации.; Определяне и структуриране на документални база за ефективно управление и обезпеченост, според изискванията на системата за управление на качеството.; Стандарт за управление на знанието. Характеристики. Отговорности и отчетност. Параметри покриващи изискването за „ефективност“. Управление на рискови и негативни фактори.; Разработване, утвърждаване и реализиране на програми, мерки и механизми за развитие на образователната институция. Проектите като инструмент за създаване на знание.; Организационна култура – акцент определящ управлението на знанието.; Модернизиране и изграждане на стратегия за модернизиране на институцията, в съответствие с приложените иновативни управленски модели.; Изисквания за планиране, проследимост и отчетност. Доказателствен материал. Подобряване на системата. Адаптирани форми за управление.; Последователност при актуализация на стратегическа рамка, документална обезпеченост и изисквания към работата по направления. Самооценка. Дейности. Процедури. Критерии. Анализ. Мерки по качество. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати.

Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

Програмата разглежда: 
Модул 1:  Специфика при определяне контекст на институцията. Среда на знанието и изграждане на среда за развитие на иновации. Изграждане на позитивна и безопасна образователна среда.
Модул 2: Определяне и структуриране на документални база за обезпечаване на изискванията за ефективно управление и документална обезпеченост според изискванията на системата за управление на качеството.
Модул 3: Стандарт за управление на знанието. Характеристики. Отговорности и отчетност. Параметри покриващи изискването за „ефективност“. Управление на рискови и негативни фактори.
Модул 4: Разработване, утвърждаване и реализиране на програми, мерки и механизми за развитие на образователната институция. Проектите като инструмент за създаване на знание.
Модул 5: Организационна култура – акцент определящ управлението на знанието
Модул 6: Модернизиране и изграждане на стратегия за модернизиране на институцията, в съответствие с изискванията на приложените иновативни управленски модели.
Модул 7: Изисквания за планиране, проследимост и отчетност, в съответствие с приложената система за управление на качеството. Доказателствен материал. Подобряване на системата. Адаптирани форми за управление.
Модул 8: Последователност при актуализация на стратегическа рамка, вътрешна документална обезпеченост и изисквания към работата по направления. Самооценка. Дейности. Процедури. Критерии. Анализ. Мерки по качество. Форми по обезпечаване на атестацията.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

 

Сходни обучения