fbpx Нови обучения за 2018/2019 към "Институт по качество в образованието" (с кредит точки) | Образователни инструменти.

Нови обучения за 2018/2019 към "Институт по качество в образованието" (с кредит точки)

Програма: Ефективна образователна среда. Динамика. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание.
Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата включва: Етапи за изграждане на ефективна образователна среда; Методи за пречупване на негативни нагласи; Контрол над рискова критична маса; Видове емоционални провокатори; Управление на динамична среда; Видове динамика; Насърчаване усвояването на знания и ключови умения от децата/учениците; Техники за оценка и анализ на среда, необходимости; Подбор на ефективни техники за обезпечаване на положителни нагласи;. Методи за въздействие; Процеси за осъществяване на обща подкрепа. Техники за мотивация, справяне с "проблемни" звена, отпадане от училищна среда; Инструменти за оценка; Техники за създаване на устойчива позитивна среда. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.) За гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 
Програма: Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика.
Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата включва: Техники за изграждане на персонален и институционален имидж. Влияние, фактори, политики; Избор на инструменти за достигане до целеви публики; Основи на положителната комуникация. Техники за изграждане на ефективна комуникационна политика; Техники за популяризация на професията учител. Техники за пречупване на негативни нагласи; Хигиена на взаимоотношенията; Техники за създаване на положителни емоционални провокатори; Изграждане на среда от последователи; Влияние, фактори, политики; Използване на интернет като начин на комуникация; Влияния върху периферни звена и местна общност; Създаване на канали за обратна връзка. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.) За гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективност с цел оценка на въздействието.
 
Програма: Изисквания и управление на документация за образователна институция в съответствие със системата по качество.
Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата включва: Стратегическа рамка; Изискванията към стратегическите документи ; Концепциите за управление на качеството и приложимостта им в образователната институция; Нормативни документи; Ефективно прилагане на ISO в институционална среда; Наблюдение и преглед на средата. Изготвяне на наръчници, процедури и оперативни документи за разработване, утвърждаване, реализиране и отчитане на дейности. Набиране на доказателствен материал за документална обезпеченост скали за оценка и самооценка. Изисквания към портфолио съобразно ЗУПО. Атестационни форми и модели за коригиращи действия. Мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.) За гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 
Програма: Работа със заинтересовани страни. Техники за работа с родители. Изисквания към документация по системата по качество. Инструменти. Анализ.
Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата включва: Изисквания към документация за работа със заинтересовани страни в съответствие със системата по качество; Техники за изграждане на положителната комуникация, ефективни комуникационни канали, пречупване на негативни нагласи и създаване на среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество и подкрепа; Хигиена на взаимоотношенията;Техники за създаване на положителни емоционални провокатори; Изграждане на последователи; Превенция - изграждане на взаимоотношения, на база развитие на социална и емоционална интелигентност; Използване на интернет като начин на комуникация; Изграждане на имидж; Влияния върху периферни звена и местна общност; Създаване на канали за обратна връзка. Диагностика и анализ. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.) За гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективност с цел оценка на въздействието.
 
Програма: Самооценка на образователна институция в съответствие с изискванията на системата по качество. Рамка. Диагностика. Анализ. Оценка.
Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата включва: Изготвяне на самооценка, специфики в зависимост от средата по области, критерии, индикатори, скали за оценка; Инструменти за набиране на доказателствен материал. Рамка. Видове одити; Приложимост и изисквания на международния стандарт ISO 9001:2015; Изготвяне на анализ (видове, специфика), оценка на среда, изграждане на процедури за разработване, утвърждаване и реализиране на програми, механизми за развитие на институцията. Атестационни форми; Техники за създаване на вътрешна система за наблюдение, обратна връзка, анализ и вземане на решения за коригиращи действия. Изготвяне на доклади; Мерки за повишаване на качеството. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.) За гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 
Програма: Техники за работа с талантливи деца и ученици. Изграждане на социална и емоционална интелигентност.
Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата разглежда техниките за изграждане на динамична и позитивна среда, видове динамика и модели в институционална среда. Оценка и анализ на среда, необходимости; Видове динамика и ефективни техники за обезпечаване на положителни нагласи; Оценка на рискови фактори; Прилагане на иновативни техники за мотивация, изграждане на социална и емоционална интелигентност; Идентификация на личностен потенциал; Методи за въздействие в и извън училищната система; Техники за справяне с негативни влияния. Изграждане на умения спомагащи социално, емоционално и кариерно израстване. Инструменти за оценка на напредъка. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.) За гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 
Програма: Управление на риск и динамична среда в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна.
Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата включва техники за идентификация на рискови звена и уязвими групи; Управление на динамична среда. Градация на риска; Контрол над рискова критична маса; Идентификация на звена провокиращи насилие, реакция; Документи в съответствие с изискванията на системата по качество, информационни бази, етапи на работа; Избор на скала за оценка на риска, индикативни рамки; Законова рамка; Управление на емоционалните състояния; Развиване на разузнавателни компетенции в учителите; Техники за овладяване и интегриране на рискови групи; Оценка на риска; Противодействие, превенция; Техники за пречупване на нагласи; Управление на кризи и промени; Звена подпомагащи работата с рискови групи.За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)За гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективност с цел оценка на въздействието.